Полезно в ДВ (бр. 13 от 9.02.2018 г. )

В новия 13 брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № 2 от 30 януари 2018 г. по конституционно дело № 8 от 2017 г., с което Конституционният съд обяви за противоконституционен отказа на Народното събрание да приеме оставката на Делян Добрев и да прекрати депутатския му мандат. Същевременно КС изрично сочи, че неговото решение е по принцип и не решава въпроса за статуса на Делян Добрев като народен представител.

„Когато Народното събрание установи, че оставката е действителна, то е задължено да прекрати пълномощията на народния представител“, заявява съдът. Отказът на парламента да приеме оставката по съображения за целесъобразност (заради неговите качества и ползотворната му работа), противоречи на чл. 72 от Конституцията, според който при подадена оставка мандатът се прекратява предсрочно с решение на Народното събрание. Решението с докладчик Константин Пенчев е подписано с четири особени мнения, но с различни мотиви.

                Публикувана е нова Наредба № 2 от 5 февруари 2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване, с която в националното законодателство се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение.

Целта е да се постигне по-високо ниво на радиационна защита на пациентите и лицата, участващи в скринингови, медицински и биомедицински изследователски програми,  лицата, които съзнателно и доброволно, без това да е тяхно професионално задължение, оказват помощ на други лица в процеса на медицинско облъчване.

Вашият коментар