Ново в АПИС ПРОЦЕДУРИ

 Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност на предприятията с нестопанска цел за 2017 година
 Средства за правна защита срещу нарушения на Общия регламент относно защитата на данните
 Счетоводен баланс на предприятията с нестопанска цел към 31.12.2017 година
 Справка за предприятието с нестопанска цел през 2017 година
 Справка за местните единици на предприятията с нестопанска цел за 2017 година
 Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност на предприятията с нестопанска цел за 2017 година
 Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел за 2017 година
 Справка за таксите и комисионните, начислени за 2017 година (ЕТ)
 Справка за производството и продажбите на промишлени продукти на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2017 година
 Справка за предприятието (ЕТ) през 2017 година
 Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2017 година
 Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори (ЕТ) през 2017 година
 Справка за данъците и таксите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2017 година
 Отчет за приходите и разходите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2017 година
 Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2017 година
 Справка за международната организация и преместването (сорсинг) на стопанските дейности по бизнес функции към 2017 година
 Налагане на административни наказания за нарушения по Общия регламент
 Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2017 година (за публикуване)
 Уведомление по реда на чл. 77а от ДОПК при откриване на производство по стабилизация на търговец – Образец № ОКд – 278
 Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2017 година
 Уведомление от администратора до надзорния орган за определяне на длъжностно лице по защита на данните
 Уведомление до персонала на администратора за определяне на длъжностно лице по защита на данните
 Справка за разходите на суровини и материали за 2017 година
 Справка за продажбите и търговските обекти през 2017 година
 Указания за отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд през 2017 година

Вашият коментар