Какво ново в АПИС ПРОЦЕДУРИ ?

 Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2017 година (попълва се само от търговските банки)
 Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност в периода на ликвидация или несъстоятелност през 2017 година
 Отчет за приходите и разходите на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2017 година
 Отчет за паричните потоци на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2017 година
 Счетоводен баланс към датата на ликвидация или несъстоятелност през 2017 година
 Справка за предприятието в ликвидация или в несъстоятелност през 2017 година
 Справка за група предприятия в ликвидация или в несъстоятелност през 2017 година
 Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2017 година
 Пълномощно за извършване на регистрация за обмен на информация с митническите органи
 Регистрация за работа с електронните системи на Агенция „Митници“
 EORI регистрация
 Справка за група предприятия през 2017 година (за бюджетни предприятия и банки)
 Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби
 Справка данъците и таксите на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2017 година
 Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2017 година
 Декларация по чл. 129, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 129, ал. 1 от ТЗ
 Декларация по чл. 16, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 15, ал. 4 от ТЗ
 Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга
 Искания за суспендиране на митата от 1 юли 2018 г., постъпили в Генерална Дирекция “Данъци и митнически съюз” на Европейската комисия
 Искания за автономни тарифни квоти от 1 юли 2018 г., постъпили в Генерална Дирекция “Данъци и митнически съюз” на Европейската комисия
 Справка за състоянието и разходите на общинските администрации за водоснабдителна и канализационна инфраструктура за 2017 година (за бюджетни предприятия и банки)
 Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2017 година (за бюджетни предприятия и банки)
 Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2017 година (за бюджетни предприятия и банки)
 Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2017 година (за бюджетни предприятия и банки)
 Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 година (попълва се само от търговските банки)

Вашият коментар