Държавен вестник, брой 12 от 06.02.2018 г.

Държавен вестник, брой 12 от 06.02.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 12 от 06.02.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите
ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите
ЗАКОН за изменение на Закона за измерванията
ЗАКОН за измерванията
ЗАКОН за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева
ЗАКОН за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл „В и К“ между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 23.02.2016 г. , подписано на 2 ноември 2017 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Президент на републиката

УКАЗ № 19 за награждаване на г-жа Мари-Луиз Колейро Прека– президент на Република Малта, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 20 за награждаване на г-н Лино Бианко – извънреден и пълномощен посланик на Република Малта в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 25 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2018 г. , и мотивите към указа

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 3 от 30.01.2018 г. по конституционно дело № 9 от 2017 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 от 31.01.2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 от 31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 на МС от 3.02.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката и определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на образованието и науката
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на образованието и науката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 от 31.01.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.

Висш съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България
ПРАВИЛНИК за администрацията на Прокуратурата на Република България

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол
НАРЕДБА № 8121з-906 от 30.07.2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол

Министерство на икономиката

НАРЕДБА за изменение на Наредба № РД-16-1054 от 2008 г. за одобряване на типа на тахографии тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи
НАРЕДБА № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографии тахографскикарти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи

Министерство на околната среда и водите
Министерство на икономиката
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
НАРЕДБА № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Министерство на отбраната

ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 18.01.2018 г. за реда на издаване, водене на отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти на цивилните служители от Министерството на отбраната
ИНСТРУКЦИЯ № И-6 от 24.06.2003 г. за реда на издаване, отчитане, съхранение и унищожаване на служебни карти на служителите – граждански лица от административните структури на Министерството на отбраната

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Окръжния съд – Пловдив, и Административния съд – Пловдив, за 2018 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Окръжния съд – Пловдив, и Административния съд – Пловдив, за 2018 г.

 

Вашият коментар