„Клас прослужено време“ не дискриминира служителите

Комисия за защита от дискриминация (КЗД) постанови, че т.нар. „клас прослужено време“ не дискриминира служителите по признак „възраст“ и „обществено положение“ и остави без уважение искането за премахването му.

Сигналът беше подаден от няколко работодателски организации – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), Българска търговско – промишлена палата (БТПП), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

В него те протестират срещу разпоредбата на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата  и ПМС № 147 от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

Вносителите на сигнала смятат, че нормативно допуснатото различие между общите възнаграждения на работниците за положен от тях еднакъв или равностоен труд поставя по-младите работници, които получават по-малък размер общо възнаграждение, в дискриминационно положение, тъй като поради липса или наличието на по-малък трудов стаж и професионален опит получават по-малко допълнително възнаграждение за „клас“.

Поддържат още в сигнала си, че е налице дискриминация, основана на работа в публичния и реалния сектор, по признаци „лично“ и „обществено положение“ поради обстоятелството, че за държавните служители допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е отменено с изменението на разпоредбата на чл. 67 от Закона за държавния служител (обн. ДВ, бр. 38/2012 г.).

В депозираните становища на ответните страни се сочи, че аргументите на работодателските организации за наличие на дискриминация в разпоредбата на чл. 12 от НСОРЗ и искането за нейната отмяна не могат да бъдат подкрепени. Отбелязва се, че производителността на труда е тясно свързана с натрупания опит на работник от извършваната работа. Считат за обосновано да се предполага, че с натрупване на допълнителни познания и опит в работния процес всеки работник или служител става по-ефективен и повишава своята производителност, поради което механизмът за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит не е обвързан с възрастта на лицето, а с периода на реално положен труд, чрез който са усвоени практически знания и умения, повишаващи производителността.

Повече подробности по темата четете тук.

Специализираният съд даде ход на мегаделото за КТБ

Специализираният съд даде ход на мегаделото за КТБ

Снимка: Архив Ройтерс

След четвърти опит Специализираният наказателен съд даде най-после  е дал ход на делото за КТБ. Подсъдими са 18 души, като процесът ще се води при отсъствието на основния обвиняем Цветан Василев, тъй като в Сърбия има дело срещу него за екстрадиция и той не може да напуска страната. Проведено е разпоредителното заседание по делото, в което трябва да се изчистят евентуални процесуални пречки, които нарушават правата на подсъдимите, съобщава БТА.

Представителите на държавното обвинение, сред които е и ръководителят на Спецпрокуратурата Иван Гешев, са заявили, че няма пречки делото да започне, като са допълнили, че Цветан Василев е редовно призован и фактът, че в момента срещу него се води дело по екстрадиция в Сърбия не е причина той да не се яви на днешното заседание.

След едночасово съвещание съдът е определил, че не са налице процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание.

Делото е 400 тома, обвинителният акт е 11 хиляди страници и се води в Специализирания наказателен съд. Повдигнатите обвинения са над 100.

Повече подробности по старта на мегаделото четете тук.

Несеквестируеми доходи след промените в ГПК

В края на миналата година бяха направени мащабни изменения в ГПК, като голяма част от тях бяха фокусирани върху принудителното изпълнение. Специално за „LEX.bg“ зам.-председателят на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители Стоян Якимов коментира промените в чл. 446 и новия чл. 446а ГПК за несеквестируемите доходи.

Изчисляването и разграничаването на секвестируемата от несеквестируемата част на трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, е едно от основните затруднения пред работодателите – трети задължени лица по смисъла на чл. 507 и сл. от ГПК.

Задължителната съдебна практика, установена в т. 3 от Тълкувателно решение № 2/2013 на ОСГТК, е единна – съгласно чл. 446 от ГПК абсолютно несеквестируемо е трудовото възнаграждение или друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и пенсията до размера на една минимална работна заплата (МРЗ). Тя като размер се определя със Закона за държавния бюджет на Република България към датата на изпълнение на наложената обезпечителна мярка – запор, като от 1 януари 2018 г. е 510 лв.

За пенсия (за осигурителен стаж и възраст) принудителното изпълнение може да се насочи и върху частта от нея, надвишаваща МРЗ за страната, като се включват и добавките към нея с изключение на тази за чужда помощ. Пенсията за инвалидност например е несеквестируема в цялост. Върху останалите парични обезщетения и помощите, изплащани по Кодекса за социално осигуряване (КСО), не може да се налагат запори по реда на ГПК и ДОПК или да се извършват други удръжки, освен в предвидените в чл. 114а, ал. 1 КСО случаи.

Цялата информация по темата можете да прочете тук.

Държавен вестник, брой 18 от 27.02.2018 г.

Държавен вестник, брой 18 от 27.02.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 18 от 27.02.2018 г.)

В новия 18 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за здравето, които предвиждат да отпадне съществуващата забрана членовете на териториалните експертни лекарски комисии и на Националната експертна лекарска комисия да работят и на други места. Освен това с измененията в закона се позволява при извършване на медицинската експертиза в съставите на ТЕЛК и НЕЛК да участват и лекари, които извършват лечебна и диагностична дейност. Основната цел на промените е преодоляване на проблема, свързан с липсата на специалисти, които имат желание да работят в системата на медицинската експертиза. В мотивите се посочва, че главните причини за липсата на кадри в ТЕЛК, освен ниското заплащане, е именно съществуващата към момента забрана медиците да упражняват друга дейност, свързана с вида и степента на увреждане. Предвиждат се ограничения единствено по отношение на участието в състава на комисиите на лекар, който е свързан с конкретно освидетелствано лице. В тези случаи лекарите ще са длъжни да си направят отвод от участие в конкретното заседание на съответната експертна лекарска комисия.

Публикувано е Споразумение по индустриална сигурност между правителството на Република България и правителството на Канада, което създава нормативна основа за предоставяне и използване на класифицирана информация в контекста на индустриалната сигурност между двете страни. Текстовете на Споразумението отразяват постигнатото съгласие между двете страни, като отчитат разликите в законодателствата и в системите за защита на класифицираната информация в Република България и Канада.

Занапред за издаване на свидетелство за съдимост ще се представя само лична карта, според обнародваните промени в Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. Oтпaдa изиcĸвaнeтo зa ocтaнaлитe дoĸyмeнти – aĸт зa paждaнe в opигинaл, пpeпиc или нoтapиaлнo зaвepeнo ĸoпиe или дpyги дoĸyмeнти, yдocтoвepявaщи дaнни зa poдитeлитe. Дaннитe зa poдитeлитe щe ce пpoвepявaт чpeз cлyжeбeн дocтъп дo Haциoнaлнa бaзa дaнни „Haceлeниe“. Ocнoвнaтa пpoмянa в нapeдбaтa e cвъpзaнa c въвeждaнeтo нa eлeĸтpoннo cлyжeбнo cвидeтeлcтвo зa cъдимocт (ECCC). To oбaчe щe e възмoжнo caмo пpи двe ycлoвия – aĸo cвидeтeлcтвoтo тpябвa дa ce пpeдcтaви пpeд aдминиcтpaциятa нa изпълнитeлнaтa влacт и aĸo лицeтo нe e ocъждaнo.

Какво ново в АПИС ПРОЦЕДУРИ ?

 Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2017 година (попълва се само от търговските банки)
 Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност в периода на ликвидация или несъстоятелност през 2017 година
 Отчет за приходите и разходите на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2017 година
 Отчет за паричните потоци на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2017 година
 Счетоводен баланс към датата на ликвидация или несъстоятелност през 2017 година
 Справка за предприятието в ликвидация или в несъстоятелност през 2017 година
 Справка за група предприятия в ликвидация или в несъстоятелност през 2017 година
 Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2017 година
 Пълномощно за извършване на регистрация за обмен на информация с митническите органи
 Регистрация за работа с електронните системи на Агенция „Митници“
 EORI регистрация
 Справка за група предприятия през 2017 година (за бюджетни предприятия и банки)
 Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби
 Справка данъците и таксите на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2017 година
 Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2017 година
 Декларация по чл. 129, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 129, ал. 1 от ТЗ
 Декларация по чл. 16, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 15, ал. 4 от ТЗ
 Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга
 Искания за суспендиране на митата от 1 юли 2018 г., постъпили в Генерална Дирекция “Данъци и митнически съюз” на Европейската комисия
 Искания за автономни тарифни квоти от 1 юли 2018 г., постъпили в Генерална Дирекция “Данъци и митнически съюз” на Европейската комисия
 Справка за състоянието и разходите на общинските администрации за водоснабдителна и канализационна инфраструктура за 2017 година (за бюджетни предприятия и банки)
 Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2017 година (за бюджетни предприятия и банки)
 Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2017 година (за бюджетни предприятия и банки)
 Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2017 година (за бюджетни предприятия и банки)
 Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 година (попълва се само от търговските банки)

Готови ли сте за GDPR ?

Остават само три месеца до 25.05.2018 г., когато влиза в сила Общият регламент за защита на личните данни (GDPR). Той поставя нови, завишени изисквания към всички администратори на лични данни и предвижда строги санкции за тяхното неспазване

Поради естеството на работата си много фирми и организации събират и обработват лични данни на граждани. Готови ли сте с всички правни, технически и организационни мерки, които вашата организация е задължена да предприеме?

Апис Европа ви предлага отговор на тези въпроси с един нов пакетен продукт, включващ в себе си информационна (GDPR Инфо) и практическа (GDPR асистент) част. С тяхна помощ не само ще имате възможност да се подготвите за влизането в сила на Регламента на 25.05.2018 г. , но и ще разполагате с всички помощни средства, за да се чувствате спокойни, че можете да отговаряте на изискванията на GDPR през цялата година.

За повече информация относно продуктите ни посетете сайта ни http://apis.bg/bg/ или се свържете с нас на тел: (+359 2) 923 98 00, 923 98 10,

923 98 70, 988 35 41,
E-mail: office@apis.bg

Удължиха срока общинските съветници да имат бизнес

Парламентът прие на първо и второ четене промени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

В мотивите вносителите Данаил Кирилов от ГЕРБ и Христиан Митев от Обединените патриоти посочват, че новият антикорупционен закон предвижда нови изисквания за общинските съветници свързани с института на несъвместимостта.

Според промените с две години (до 1 декември 2019 г.) се отлага действието на разпоредба, според която общинските съветници не могат по време на мандата да бъдат едновременно и еднолични търговци, съдружници, акционери, членове на управителни, надзорни или контролни съвети на търговски дружества, които имат сключени договори с общината, в която са общински съветници, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.

До 1 декември 2019 г. се отлага и действието на разпоредба, според която общинските съветници трябва да подават декларация за имущество и интереси.

Целта на промените е да се осигури достатъчно време на общинските съветници да се съобразят с нововъведените изисквания със заеманата от тях изборна длъжност. За следващата изборна процедура кандидатите ще знаят, че има по-стриктни изисквания, с които трябва да се съобразят, обясни Кирилов.

Повече по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 17 от 23.02.2018 г.)

В новия 17 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за държавните такси, чрез които отпада думата „инвалид“ от законодателството ни. „Инвалид“ се заменя с „човек с увреждане“ и „хора с увреждания“, което налага промени в още редица закони.

Изменения има и в Закона за фуражите – за обектите, в които се извършва детоксикация на фуражи, ще се изисква одобрение от Българската агенция по безопасност на храните. Към заявлението за одобрение ще се прилага декларация за използвания метод за детоксикация и научна оценка на метода от Европейския орган за безопасност на храните. Забранява се храненето на преживни животни с преработени животински протеини и със странични животински продукти.

Заявления за получаване на разрешение за пускане на пазара на генетично модифициран фураж или на генетично модифицирани организми като фураж ще може да се подава освен в МЗХГ и до национален компетентен орган на друга държава членка. Въвежда се задължително обучение по въпросите на хигиената и безопасността на фуражите за наетия от операторите във фуражния сектор персонал. Обучението трябва да бъде поне веднъж на три години.

Обнародван е и Законът за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчен материал, след като преодоля президентското вето. С него се изменят и над 10 други закона. С текстовете се цели намаляване на административната тежест чрез оптимизиране на някои административни услуги и отпадане на част от изискуемите документи. Отпада разрешителният режим за производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал. Производство на посевен и посадъчен материал ще могат да извършват лица, регистрирани като земеделски стопани и сключили договор с притежателя на сертификат, когато сортът е защитен.

Според промените Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ще поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и посадъчен материал. Отпада срокът на издадените сертификати за лозовия посадъчен материал и забраната той да бъде търгуван след изтичането на срока на документа.

В Закона за горите се отменя предварителното съгласуване със съответната регионална дирекция по горите на скиците или скиците-проект на имота при учредяване на право на ползване и при промяна на предназначението на поземлени имоти до 50 декара, които не са публична държавна собственост.

В Закона за опазване на земеделските земи се предвижда при изграждане или разширяване на обекти върху земеделски земи от първа до шеста категория, за които се определят най-малко две площадки или трасета, площадките да се определят не с предварителен проект на подробен устройствен план, а със скици или скици-проекти. Регламентира се и възможността заинтересовано лице да поиска потвърждаване на решението за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

В Закона за ветеринарномедицинската дейност отпада изискването за представяне на копие от дипломата и удостоверение за членство в Българския ветеринарен съюз на ветеринарните лекари при регистрацията на ветеринарномедицинско заведение.

П)

Държавен вестник, брой 17 от 23.02.2018 г.

Държавен вестник, брой 17 от 23.02.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още