Промени в счетоводното , данъчното и осигурителното законодателство за 2018 година

Закон за местните данъци и такси

  1. Електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 се освобождават от данък върху превозните средства. Промяната цели намаляване на вредните емисии в атмосферата и продължаване на водената данъчна политика по отношение на електрическите превозни средства – чл. 58, ал. 2 от ЗМДТ.
  2. За превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591 данък се дължи и за времето до възстановяване на регистрацията – чл. 58, ал. 5 от ЗМДТ.

3. Създава се възможност за проверка за платен данък върху превозното средство чрез достъп до автоматизирани системи за обмен на информация. Следва да се има предвид, че заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство – чл. 60 от ЗМДТ.

  1. От 1.01.2018 г. общинският съвет с решение може да определи кои от местните такси, установени със закон, не се събират от общинската администрация, а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат тези такси. С решението общинският съвет определя правото на концесионера да задържи целия или част от размера на събраните такси.
  2. Прецизират се разпоредби, свързани със заплащане на данък върху таксиметровия превоз на пътници (чл. 61ч от ЗМДТ).

Закон за акцизите и данъчните складове

1. Прецизира се определението за „Енергиен продукт за отопление“ във връзка с различното тълкуване от администрацията и съдилищата и с цел защита на фиска.

2. Допълнена е разпоредбата на чл. 12 относно определението за тютюневи изделия, като се пояснява, че препаратите за пушене с водна лула (наргиле ), които освен тютюн или заместители на тютюна (изделия на базата на растения, билки или плодове, или изделия в твърдо състояние) съдържат и ароматизиращи сиропи, също попадат в обхвата за облагане на тютюневите изделия.

3. В чл. 12а от ЗАДС е дадено определение за „Нагреваемо тютюнево изделие“ – вид бездимно тютюнево изделие, при чиято употреба не протича процес на горене на съдържащия се в него тютюн, а употребата се извършва чрез нагряването му, в резултат на което се отделя аерозол.

4. От плащане на акциз се освобождават:

– произведената електрическа енергия от лица, за които няма изискване да са получили лицензия по Закона за енергетиката, при условие че е платен акциз за енергийните продукти, вложени в производството на електрическата енергия. Целта е да се допълни хипотезата за избягване на двойно облагане в случаите на производство на електрическа енергия за собствени нужди, като се облагат с акциз само суровините за производство на електроенергията.

– цигари до 1000 къса и тютюн за пушене до 2 кг за една календарна година, които са предназначени само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукцията (нови т. 15 и 16 в чл. 21, ал. 1 от ЗАДС).

5. Акцизната ставка за цигарите на специфичния акциз е 109 лв. на 1000 къса – от 1 януари 2018 г.; на пропорционалния акциз – 25 на сто от продажната цена – от 1 януари 2018 г.

  1. Определя се акцизна ставка за нагреваеми тютюневи изделия в размер на 152 лв. за килограм.
  2. Въвежда се минимален срок от 1 година за валидност на банковите гаранции, предоставяни от икономическите оператори – чл. 80 от ЗАДС.
  3. При осъществяване на контрола върху акцизните стоки при поискване от митническите органи лицата са длъжни да им представят документ за самоличност. В случай на отказ самоличността на лицето се установява от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.
  4. Забранява се:

9.1. регистрирането на електронен административен документ или издаването на документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, за акцизни стоки, които не са произведени или не са постъпили физически в данъчния склад.

9.2. подаването на съобщение по чл. 73д за акцизни стоки, които не са постъпили физически в данъчния склад или обекта.

9.3. издаването на данъчни документи по този закон за акцизни стоки, които не са произведени или не са постъпили физически в данъчния склад или обекта. Забраната не се отнася за случаите на установяване на липси или потреблението на акцизни стоки в данъчния склад/обекта – чл. 91б от ЗАДС.

10. Нов чл. 102б, като се цели създаването на ясна процедура по отношение прилагането на чл. 102а, ал. 1, т. 1 от ЗАДС и регламентиране на задължения за лицата, управляващи транспортни средства, с които се превозват акцизни стоки и получателите на тези стоки на територията на страната. Контролът по реда на новия чл. 102б ще обхваща движението на акцизни стоки на територията на страната независимо от това дали те ще са натоварени/ще се разтоварват в друга държава, или в страната, като е налице предпоставка за постигане на равнопоставеност между лицата и постепенно легализиране на целия пазар на акцизни стоки.

  1. Освен задържаните стоки, вече и акцизните стоки, отнети и изоставени в полза на държавата могат да се оставят на отговорно пазене с протокол на нарушителя или на други лица, които отговарят за тях – чл. 107б, ал. 2 от закона.
  2. Създава се административнонаказателна разпоредба и лицата, които държат и превозват акцизни стоки без опростен придружителен документ, ще се наказват с глоба в размер от 1000 до 4000 лв. или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 2000 до 6000 лева. При повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 6000 лв., а имуществената санкция е в размер от 4000 до 8000 лв. – чл. 112А, ал. 3 от ЗАДС.

13. С чл. 112б (нов) се разписва административнонаказателна разпоредба, с която да се санкционират лицата при констатирани от митническите органи липси или при излишъци при данъчнозадължените лица. Предложената разпоредба цели превенция на лицата за правилно и своевременно водене на Дневник за складова наличност и отчетност, при което да може да се осъществява ефективен контрол и проследяване на въведените, произведените или изведените акцизни стоки, в това число и междините продукти.

14. Намален е размерът на санкциите по чл. 123, ал. 1 и 2 от ЗАДС, поради наложилата се съдебна практика на отмяна на наказателни постановления поради прекомерност и несъразмерност на наложените санкции с конкретното нарушение.

15. С промени в чл. 107в и в чл. 124 се въвеждат правомощия на митническите органи да се разпореждат чрез продажба на акцизни стоки, които не подлежат на преработка или „унищожаване“, както и други акцизни стоки преди приключване на административнонаказателното производство, поради значителни разходи за митническата администрация за съхранение, както и когато съхраняването им е невъзможно или представлява опасност за живота и здравето на хората и за околната среда, като получените суми от продажбите се внасят по депозитна сметка до приключване на административнонаказателното производство. До промяната разпореждането само чрез преработка или унищожаване ограничава възможностите годни за реализация акцизни стоки да бъдат продадени, като в същото време данъчните складове за производство на акцизни стоки отказват преработката им, тъй като това би нарушило производствения им процес. Дългото съхранение на отделни видове акцизни стоки (бензин) води до промяна на физико-химичните качества, както и до намаляване на обема им и до невъзможност за последваща реализация, като има случаи на иззети, задържани акцизни стоки, които са годни за реализация чрез продажба.

16. Отпада изискването за предоставяне на декларация от лицата, вписани в търговския регистър, че не са в производство по несъстоятелност или в ликвидация, когато подават искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител или друг регистрационен режим по този закон. Наличието на това обстоятелство ще се декларира само от лицата, които не са вписани в търговския регистър.

 

Коментарите са затворени.

Архив