Полезно от ДВ (бр. 10 от 30.01.2018 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за частната охранителна дейност, който влиза в сила на 31.03.2018 г. Той въвежда ново видово разделение на частната охранителна дейност – лична охрана на физически лица; на имущество на физически или юридически лица; сигнално-охранителна; на питейни и развлекателни заведения; на урбанизирани територии; на мероприятия; при транспортиране на ценни пратки или товари; на селскостопанско имущество.

Освен това частната охранителна дейност ще се извършва след получаване на лиценз по реда на закона. Тя ще може да се осъществява с въоръжена или невъоръжена охрана. Лицензът ще се издава от директора на ГД „Национална полиция“ без срок. В МВР ще бъде създаден регистър на лицензите. Извършване на частна охранителна дейност без лиценз ще се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лева. На юридически лица и еднолични търговци ще се налага имуществена санкция в размер от 10 до 50 000 лв.

Публикувани са промени в Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Обн, ДВ, бр. 92 от 2017 г.) бяха променени условията за промяна на участие от фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и бе отменена таксата за прехвърляне от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.

Извършени бяха и други промени, включително по отношение на правата на осигурените лица. Във връзка с това са и измененията в Наредба № 3 на КФН, насочени към актуализация на нейните разпоредби, както и на образците на заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства и на документите с основна информация, които се предоставят на осигурените лица.

Вашият коментар