Двойно увеличение на месечната адвокатска такса

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) е взел решение за увеличение на месечната адвокатска такса от 01.04.2018 г. Вместо 10 лв., занапред адвокатите ще плащат по 20 лв. на ВАдС, става ясно от нформация за проведеното на 12.01.2018 г. заседание на Съвета.

Като мотиви за двойното увеличение на вноската са посочени икономическите фактори, актуалното ниво на минималната работна заплата (МРЗ), инфлацията и нуждата от финансовото обезпечаване на Годишната програма за 2018 г., както и слагане на начало на кумулиране на финансов ресурс, необходим за дългосрочното развитие на българската адвокатура като модерна адвокатура.

Държавен вестник, брой 7 от 19.01.2018 г.

Държавен вестник, брой 7 от 19.01.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно от ДВ (бр. 7 от 19.01.2018 г.)

В днешния 7 брой на „Държавен вестник“ е обнародван новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, след като бе преодоляно ветото на президента. Със закона се създава единен антикорупционен орган – Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която ще контролира лицата, заемащи висши публични длъжности.

Ръководството й ще бъде избирано от Народното събрание. Комисията ще може да извършва оперативно-издирвателната дейност, която ще се осъществява чрез гласни и негласни методи и средства, като се зачитат и гарантират достойнството, правата и основните свободи на гражданите. Ще се използват специфични способи и средства по ред, определен с инструкция, приета от комисията. На свой ред тя ще прави искане за използване на специални разузнавателни средства, съгласно Закона за СРС.

Лице на публична длъжност, по отношение на което е установен конфликт на интереси, няма да има право 1 година от влизането в сила на решението да заема такава. Производството за установяване на конфликт на интереси ще се образува в срок до 6 месеца от откриването на нарушението, но не по-късно от 3 години от извършването му.

Публикувана е нова Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. Основните причини за приемането й са определянето на принципите, критериите, нормите и правилата за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи, чрез които да се предложат оптимални възможности за развитие на различните видове придвижване в населеното място или урбанизираната територия и да се осигурят адекватна възможност за интермодалност чрез бърз, лесен и удобен трансфер, извеждане на транзитното автомобилно движение извън населените места и урбанизираните територии, както и алтернативни активности на уличното платно в зависимост от часовата, седмичната и сезонна специфика на автомобилното движение.

Целите на наредбата са:   приоритизиране на различните видове придвижване в населеното място: пешеходно движение, обществен транспорт, велосипедно движение; движение на леки автомобили; товарно автомобилно движение и транзитно за урбанизираната територия движение на автомобили; подобряване на устойчивата мобилност чрез насърчаване на придвижването с обществен транспорт за превоз на пътници, подкрепа на пешеходното и велосипедното движение, създаване на предпоставки за намаляване използването на леки автомобили, мотоциклети, мотопеди и други моторни превозни средства, причиняващи замърсяване на въздуха и шумово замърсяване в урбанизираните територии; постигане на максимална безопасност и сигурност на всички участници в движението, намаляване на пътните инциденти и ограничаване на потенциалните нарушители; гарантиране на условия за общественото здраве чрез намаляване на шума, вибрациите и вредните газове и т.н.

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание (12-18.01.2018 г.)

Може ли магистрат да заема нов ръководен пост след два изкарани мандата

Конституцията (чл 129, ал. 6) не забранява магистрат, който е изкарал два мандата начело на определен съд или  прокуратура, да кандидатства за трети мандат, но в друг орган на съдебната власт – такова становище е приел Пленумът на Висшия съдебен съвет по повод допуснатото тълкуване на разпоредбата в Конституционния съд  по искане на главния прокурор Сотир Цацаров.

През декември 2017 г. КС допусна тълкуване на разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от Конституцията на Република България като отговори на въпроса „Какъв е обхватът на израза „с право на повторно назначаване“ и дали точното му съдържание включва възможност за назначаване до два мандата (включително) за целия професионален стаж на магистрата и независимо дали в един и същ, или в различни органи на съдебната власт?“

Предложенията за тълкуване на чл. 129, ал. 6 от Конституцията от страна на съдебните кадровици днес бяха три.

Първото гласеше, че разпоредбата ограничава възможността на един магистрат да заема длъжността административен ръководител до два мандата през целия му стаж.

Второто уточняваше, че разпоредбата не ограничава възможността на магистрата да кандидатства за повече от два мандата като административен ръководител, но в друг орган на съдебната власт.

По време на последното заседание Олга Керелска предложи и трето тълкуване на въпросната разпоредба. Според нея е справедливо, ако един и същи магистрат иска да изкара и трети мандат като ръководител на орган на съдебната власт от по-високо ниво, то следва да се яви преди това на конкурс за повишаване като редови магистрат. След това, ако прецени, да се кандидатира за ръководния пост.

Повече информация по темата можете зда прочетете тук.

Искането на националния омбудсман КС да отмени чл. 245, ал. 1 от КТ не събра мнозинство

Конституционният съд не е уважил искането на националния омбудсман да отмени разпоредбата на чл. 245, ал.1 от Кодекса на труда, която дава възможност на работодателите да изплащат на служителите си 60 на сто от заплатата, въпреки че са се трудили добросъвестно. Мая Манолова беше изтъкнала пред съда, че разпоредбата, даващата възможност да не се плаща пълната заплата, е в противоречие с основни принципи на Конституцията – за правовата и социалната държава, както и с гарантираното право на труд.

 На заседанието на КС, на което беше обсъдено искането, 12-те конституционни съдии са се разделили в мненията си в съотношение 6:4:2, по информация на сайта lex.bg. Шестима смятат, че разпоредбата на кодекса не противоречи на основния закон на страната , четирима  са на мнение, че тя нарушава правата на работниците, а двама  – че искането на Манолова е недопустимо.
Повече подробности по темата можете да прочетете тук.

Държавен вестник, брой 6 от 16.01.2018 г.

Държавен вестник, брой 6 от 16.01.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно от ДВ (бр. 6 от 16.01.2018)

Публикувани са промени в Наредба № 8121з-532 от 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Отпада задължението за поставянето на пътен знак „Е 24“ пред автоматизираните технически средства и системи (АТСС) при контрол на разрешената скорост. За контролните органи няма задължение да обозначават чрез поставяне на пътни знаци, да оповестяват в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи.

Предвидено е за осъществяване на контрол на участниците в движението по пътищата да се използват АТСС, пуснати на пазара и/или в действие по реда на Закона за измерванията, притежаващи удостоверение за одобрен тип и вписани в регистъра на Български институт по метрология.

Въвежда се задължение при съставяне на акт за установяване на административно нарушение за превишена скорост, издаване на наказателно постановление или издаване на електронен фиш за установено нарушение за превишена скорост, от измерената от АТСС скорост да се приспада максимално допустимата грешка за съответния тип АТСС, посочена в техническата спецификация. По този начин се гарантира недопускане на различия между акт за установяване на административно нарушение за превишена скорост и издаденото наказателно постановление за налагане на съответното наказание.

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана и нова Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, която влиза в сила на 21.04.2018 г. Тя касае както потребителски продукти, сред които слънчеви очила, скиорски каски и каски за велосипедисти, така и стоки за професионална употреба – защитно облекло и обувки, индустриални каски и др.

Наредбата създава необходимите условия за директно прилагане на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства. Регламентът ще се прилага за по-широк кръг продукти, като например такива, които предпазват потребителя от изгаряне в домакинството.

Ново положение е, че производителят на лични предпазни средства ще трябва да предоставя ЕС декларацията за съответствие заедно със самия продукт или поне да посочи интернет адреса, на който тази декларация е достъпна.

Производителите на лични предпазни средства, които ще продължат да се предлагат на пазара след 21 април 2019 г., ще трябва да установят доколко променените изисквания в новоприетото европейско законодателство налагат ново оценяване на съответствието на техните продукти.

Въвежда се ново задължение за производителите, вносителите и дистрибуторите, свързано с осигуряване на проследимост на личните предпазни средства. Тези икономически оператори ще трябва да поддържат информация (регистър) за всеки икономически оператор, който им е доставил даден продукт, и за всеки, за когото те са доставили даден продукт.

НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ през месец декември 2017 г.

Акценти

В модул „Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел“ са актуализирани всички процедури, свързани с търговския регистър. Основната промяна се състои в преминаването на регистъра на ЮЛНЦ, който досега се поддържаше от окръжните съдилища, към търговския регистър, който променя и наименованието си – „търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел“.  Изменителните разпоредби в Закона за търговския регистър създават регистъра на ЮЛНЦ като част от търговския регистър, определен като обща електронна база данни. Преминаването на регистрацията на юридически лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието има за цел подобряване на прозрачността и отчетността на организациите и намаляване на административната тежест.

Анализът и оценката на прилагането на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) през последните 14 години разкрива редица несъвършенства в нормативната уредба на процедурата по регистрация и отчетност на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). На първо място, системно се наблюдава противоречива съдебна практика при регистрацията на ЮЛНЦ в различните окръжни съдилища, което създава правна несигурност, води до увеличаване на административната тежест за организациите и на сроковете за регистрация и създава предпоставки за засягане на конституционното право на сдружаване.

На второ място, съществуващата към този момент процедура по регистрация на ЮЛНЦ в окръжните съдилища не гарантира в достатъчна степен публичността и отчетността на организациите. Този режим затруднява институционалния и гражданския мониторинг относно дейността на определени организации, както и предприемането на превантивни мерки по отношение на негативните практики в дейността им.

На трето място, анализът показва, че съдебната регистрация на ЮЛНЦ е по-бавна и по-скъпа от регистрацията на търговско дружество в Агенцията по вписванията. Това положение не съответства на съществуващото положение, при което търговските дружества са активен и значим участник в гражданския оборот, докато при ЮЛНЦ материалният интерес обикновено е нисък или почти отсъства при повечето организации. От тази перспектива по-високата административна тежест за ЮЛНЦ е неоправдана.

Предвиждат се промени по отношение на статута на организациите в обществена полза – този статут да възниква от момента на регистрацията в регистъра на ЮЛНЦ към търговския регистър, като по този начин отпада необходимостта от поддържането на втори специален Централен регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерството на правосъдието. Така се преодолява съществуващият до този момент дуализъм в режима за регистрация – част от ЮЛНЦ в обществена полза да са регистрирани като такива в съда, но да не са регистрирани в Централния регистър и да не спазват изискванията за прозрачност и отчетност. В Наредба № 1 също са направени съответните промени, като са приети и нови формуляри относно вписването в регистъра на ЮЛНЦ.

В модул „“Финансови процедури“ са актуализирани 11 данъчни процедури. ЗДДС е изменен с бр. 97 на ДВ, в сила от 1.01.2018 г., като с него се изменят и редица други закони, които влизат в сила от 1.01.2018 г. Промени има в разпоредбите за регистрация и дерегистрация по ЗДДС – съкращава се срокът за подаване на заявление от 14-дневен на 7-дневен в случаите на възникване на основание за регистрация по закона. Данъчно задължените лица се задължават да подадат заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която въз основа на обема и характера на извършваната дейност може да се направи обосновано предположение, че ще достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. или повече в рамките на текущия и следващия месец. С ПЗР на ЗДДС се изменят и редица закони.

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица отпада предложението самоосигуряващите се лица да подават годишна данъчна декларация само онлайн, но ако я подадат по електронен път до 31 януари на следващата година, ползват 5% отстъпка от данъка за довнасяне. Променя се срокът за подаване на справката, която се предоставя от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, за изплатените през годината, в т.ч. и изплатените през 2017 г., доходи на физическите лица (справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ), който вместо до 30 април ще е до 15 март.

В Модул „Правни сделки“ във връзка с приетия нов Закон за концесиите (ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) е въведена нова сделка със съответен образец към нея:

. Договор за концесия.

Във връзка с измененията в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 1.03.2018 г.) е актуализирана следната правна сделка: Договор за превод.

Модул „Здравеопазване, здравно осигуряване“

Във връзка с приети изменения и допълнения в Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ (ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г.) е актуализирана следната процедура:

Във връзка с промени в Кодекса за социално осигуряване, направени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. (ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) е актуализирана процедурата:

Модул „Митнически процедури“

Във връзка с приети изменения и допълнения в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ДВ, бр. 101 от 19.12.2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Мерки на търговската политика – експортен контрол при търговия с изделия и технологии с двойна употреба;
 2. Мерки на търговската политика – експортен контрол на продукти, свързани с отбраната.

Актуализирани са процедурите:

 1. Мерки на търговската политика – експортен контрол при търговия с изделия и технологии с двойна употреба;
 2. Мерки на търговската политика – експортен контрол на продукти, свързани с отбраната;
 3. Предоставяне на информация от митническите органи. Обвързваща информация за произхода. Обвързваща тарифна информация;
 4. Унищожаване на несъюзни стоки.

Въведени са два нови формуляра, а именно:

 1. Заявление за класифициране на изделия и технологии;
 2. Заявление за класифициране на изделия и технологии за износ/трансфер/реекспорт.

Модул „Интелектуална собственост“

Във връзка с промени в Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България (ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 12.12.2017 г.), с които се намаляват 63 такси, събирани от ведомството, са актуализирани процедурите:

 1. Трансформация на заявка за патент в заявка за регистрация на полезен модел;
 2. Трансформация на международна заявка за патент в национална заявка;
 3. Издаване на свидетелство за регистрация на полезен модел по национална заявка;
 4. Издаване на патент за изобретение по национална заявка.

Модул „Транспорт“

Във връзка с измененията на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 77 от 26.09.2017 г) са включени следните нови процедури:

 1. Условия и ред за провеждане на обучение за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и консултант по безопасността;
 2. Условия и ред за издаване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

Модул „Отбрана“

Съгласно реда в чл. 65, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили са включени следните нови образци:

 1. Допълнително споразумение към договор за военна служба при приемане на военнослужещ на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално направление „Военно дело“
 2. Допълнително споразумение към договор за военна служба при приемане на военнослужещ за обучение в професионален сержантски (старшински) колеж или в приравнено на него военно училище в чужбина
 3. Допълнително споразумение към договор за военна служба при постъпване на военнослужещ на редовно обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
 4. Допълнително споразумение към договор за военна служба при разрешаване на военнослужещ на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по гражданска специалност
 5. Допълнително споразумение към договор за военна служба при разрешаване на военнослужещ, дипломирал се по специалността „Право“, да завърши изискващия се стаж като стажант-юрист
 6. Допълнително споразумение към договор за военна служба при изпращане на военнослужещ на обучение, когато същото е с продължителност повече от 3 месеца, или стойността му е по-голяма от пет минимални работни заплати
 7. Допълнително споразумение към договор за военна служба при удължаване срока на договора
 8. Допълнително споразумение към договор за военна служба при назначаване на длъжност „инструктор“ във военна академия или висши военни училища за срок до пет години
 9. Допълнително споразумение към договор за военна служба при назначаване на академична „длъжност „асистент“ във военна академия или висши военни училища за срок шест години.

Модул „Финансови процедури

Публикуваните в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г. промени в Закона за данък върху добавената стойност наложиха актуализиране текстовете на следните процедури:

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
 2. Дерегистрация по ЗДДС.

Във връзка с изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове са актуализирани текстовете на следните процедури:

 1. Възстановяване на акциз за алкохол и алкохолни напитки;
 2. Заявяване, получаване и унищожаване на бандероли;
 3. Закупуване на бандероли за тютюневи изделия;
 4. Освобождаване от облагане с акциз на денатуриран по специален метод етилов алкохол и енергийни продукти;
 5. Производство на акцизни стоки;
 6. Складиране на акцизни стоки;
 7. Отчетност и документация на лицензираните складодържатели и регистрираните по Закона за акцизите и данъчните складове лица;
 8. Обезпечения при режим отложено плащане на акциз;
 9. Издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия.

Във връзка с изменения и допълнения в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта (ДВ бр. 79 от 3.10.2017 г) са актуализирани текстовете на следните процедури:

 1. Издаване на лиценз за организиране на лотарийни, тото и лото игри, залагания и томболи;
 2. Откриване на „Бинго“ зала;
 3. Откриване на зала с игрални автомати;
 4. Откриване на казино;
 5. Издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания;
 6. Издаване на лиценз за производство, внос и разпространение на игрални автомати и съоръжения.

В съответствие с новия Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. е актуализиран текста на процедурата:

Във връзка със Заповед № ЗМФ-1203 от 12.12.2017 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси са въведени следните нови формуляри:

 1. Данъчна декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници;
 2. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили.

Модул „Селско стопанство“

Във връзка с изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. в бр. 79 на ДВ от 03.10.2017 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Условия и ред за стопанисване, управление и разпореждане със земеделските земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ;
 2. Разпореждане с държавните земи в бившите стопански дворове на организациите по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ;
 3. Условия и ред за разпореждане със земеделските земи от държавния и общинския поземлен фонд, заети с овощни насаждения.

Във връзка с промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи са актуализирани текстовете на следните процедури:

 1. Включване на негодни за земеделско ползване земи в горския фонд;
 2. Определяне и утвърждаване на площадки за строителство, трасета за линейни обекти и терени за включване на земеделски земи в границите на населените места и селищните образувания и в границите на горския фонд;
 3. Промяна на предназначението на земеделски земи в строителните граници на населените места или селищните образувания;
 4. Промяна на предназначението на земеделска земя, собственост на физически и юридически лица, за собствени неземеделски нужди;
 5. Промяна на предназначението на земеделска земя – собственост на физически и юридически лица за държавни и общински нужди.

Модул „Образование, наука и култура“

Във връзка с изменението на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и др. книжа (ДВ, бр. 95/28.11.2017 г.) и новите Обява на МОН за конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2018-2019 г., и Обява на Комисия „Фулбрайт“ за конкурси за български граждани за стипендии за академичната 2019-2020 г. са актуализирани следните процедури:

 1. Признаване на завършени периоди на училищно обучение, степени на образование и професионална квалификация, придобити при обучение в училища на чужди държави или в училища от системата на Европейските училища;
 2. Издаване на дубликати на основни документи от системата на висшето образование;
 3. Легализиране на документи за висше образование и квалификация, издавани от и за Република България;
 4. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина;
 5. Конкурсно финансиране на научна или художественотворческа дейност в държавните висши училища;
 6. Издаване на документи, удостоверяващи факти или обстоятелства, свързани с придобиване на висше образование;
 7. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 8. Придобиване на образователна и научна степен „доктор“;
 9. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 10. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен „доктор“ в Република България;
 11. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
 12. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация;
 13. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 14. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 15. Приемане на докторанти във висши военни училища, военни академии и научни организации;
 16. Приемане на учащи във висшите военни училища;
 17. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
 18. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и научните организации;
 19. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти, докторанти и специализанти;
 20. Издаване и доставяне на учебници и учебни помагала за системата на висшето образование.

Модул „Трудово-правни процедури“

Във връзка с изменението на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, (ДВ, бр. 84 от 20.10.2017 г.) и отмяната на Закона за държавните помощи (ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г.) и обнародването на нов Закон за държавните помощи (ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи;
 2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица от определени групи в неравностойно положение на пазара на труда;
 3. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни с право на обезщетение;
 4. Насърчаване на безработни лица към самостоятелна заетост;
 5. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни младежи за стажуване или обучение;
 6. Насърчителни мерки за работодатели, осигуряващи повишаване квалификацията на заетите лица;
 7. Разработване и реализиране на програми за заетост.

Модул „Общи съдебни и административни процедури“

Във връзка с изменението на ГПК (ДВ, бр. 86 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г. ) са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на заповед за изпълнение и за незабавно изпълнение;
 2. Принудително изпълнение върху вземания на длъжника;
 3. Спиране, прекратяване и приключване на изпълнителното производство;
 4. Издаване на изпълнителен лист въз основа на основания, посочени в чл. 404 от ГПК. Издаване на обратен изпълнителен лист;
 5. Образуване на изпълнително производство;
 6. Обжалване на действията на съдебния изпълнител;
 7. Принудително изпълнение върху имущество съпружеска имуществена общност;
 8. Принудително изпълнение на непарични притезания;
 9. Принудително изпълнение върху движими вещи;
 10. Принудително изпълнение на парични вземания;
 11. Принудително изпълнение върху недвижими имоти;
 12. Присъединяване на кредитори по време на принудително изпълнение.

Модул „Търговци, търговски дружества и сдружения с нестопанска цел“

Във връзка с изменението на Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 77 и 78 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.), на Закона за търговския регистър (ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г.) и Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Изпълнение върху заложеното имущество по договор за особен залог, сключен по реда на Закона за особените залози;
 2. Вписване на договор за особен залог;
 3. Регистрация на кооперация;
 4. Регистрация на събирателно дружество;
 5. Увеличаване на капитала на дружество с ограничена отговорност;
 6. Регистрация на командитно дружество с акции;
 7. Възобновяване на производство по ликвидация;
 8. Вписване на закриване на клон на търговец в търговския регистър;
 9. Регистрация на еднолично акционерно дружество;
 10. Регистрация на холдинг, същност и изисквания към дейността;
 11. Продължаване на дейността на обявено в ликвидация търговско дружество;
 12. Ликвидация на юридическите лица с нестопанска цел;
 13. Изключване на съдружник в ООД;
 14. Прехвърляне на активите на едноличен търговец (ЕТ) към еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД);
 15. Превръщане на облигации в акции;
 16. Вписване на промени в обстоятелствата на юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност;
 17. Наследяване на дружествени дялове на починал собственик на ЕООД. Прекратяване и ликвидация на дружеството;
 18. Апорт на обекти на индустриална собственост в капитала на търговско дружество;
 19. Регистрация на асоциация на клиенти на топлинна енергия в сграда – етажна собственост;
 20. Търговски взаимоотношения при продажба на топлинна енергия за битови нужди;
 21. Вписване на промени в обстоятелства за фондация;
 22. Прехвърляне на клон от търговско предприятие;
 23. Апорт на вземане в капитала на ООД;
 24. Извършване на стопанска дейност от юридически лица с нестопанска цел;
 25. Издаване, отнемане и прекратяване на спортна лицензия на национална спортна организация;
 26. Издаване, отнемане и прекратяване на спортна лицензия на спортна федерация;
 27. Подновяване на спортна лицензия на национална спортна организация;
 28. Подновяване на спортна лицензия на спортна федерация.

Начертани са и въведени като нови всички формуляри по Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които са в сила от 1.01.2018 г.

Модул „Обществено осигуряване и социално подпомагане“

Във връзка с изменението на Закона за интеграция на хората с увреждания (ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Месечна добавка за социална интеграция;
 2. Издаване на удостоверение за регистрация на специализирано предприятие и кооперация на хора с увреждания;
 3. Регистрация за осъществяване на дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания;
 4. Целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

Подмяната на материята „продажба на топлинна енергия“ с „доставка в абонатната станция“ блокира действието на Закона за енергетиката

Законът за енергетиката урежда материята „продажба на топлинната енергия” чрез прилагане на императивната материалноправна норма „продажба” (чл. 150).
На продажба подлежат само продукти, които притежават качеството стока, т. е. за да се продава, топлинната енергия (ТЕ) също трябва да притежава качеството стока, което е възможно само при:
 – изпълнени дейностите, с които се уреждат обществените отношение при парното: производство, пренос, разпределение и търговия с топлинна енергия – чл. 1 (тук доставка като дейност, която служи за уреждане на обществени отношения при парното, не съществува);
 – изпълнени задълженията по действащия лиценз „за пренос на ТЕ” – чл. 39;
 – изпълнени функциите пренос, разпределение и потребление от процеса „топлоснабдяване” – чл. 125, ал. 1.;
- технологичните схеми на отделните елементи от топлоснабдителната система (ТСС) са във функционална зависимост  и осигуряват чрез балансираната система функционалната и правната връзка между продавач и купувач – чл. 125, ал. 2;
 – изпълнява се пренос на ТЕ – снабдяване (снабдяване, а не доставяне в АС) с ТЕ на потребителите при равни и недискриминационни условия (чл. 130);
 – поддържа се баланс между производството и потреблението (чл. 132);
 – топлинната енергия се продава (чл. 150);
 – изпълняват се изискванията за качество на топлоснабдяването – чл. 2 ЗЕ; раздел V от общите условия, с които условия Топлофикация/продавачът е задължен:
 . да спазва показателите и изискванията за качество на топлоснабдяването, приети от ДКЕВР, т. е. да гарантира параметрите на топлоносителя, подаван от производството в преносната мрежа и на топлоносителя, подаван от абонатната станция в отоплителния контур след абонатната станция.
 . да поддържа параметрите на топлоносителя съгласно хидравличния режим и температурния график на топлопреносната мрежа.

Ето това е философията на топлоснбдяването при прилагане на температурния график и не само прилагане, ами и гарантиране параметрите на топлоносителя при производството и в отоплителния контур след абонатната станция, произвежданата ТЕ притежава качеството стока, която се продава и купува, а чл. 153 ЗЕ увисва, защото обслужва криминалната „доставка в абонатната станция”.

Всичко това с един замах е ликвидирано със записването в общите условия за продажба на криминалната „доставка в абонатната станция”, включително е суспендиран (спряно е действието) на ЗЕ. Някой да е осъден на основание ЗЕ ? Няма такъв !

Клиенти на Топлофикация задават въпроса – как така едно търговско дружество може да суспендира един закон, приет от Народното събрание ? Ами много лесно – заменя се материята, която урежда, с друга и от този закон не остава нищо. Това е така, защото същото това НС е дало правото на търговското дружество само да си определя материята, която ще прилага. Така Топлофикация в общите условия за продажба заменя определената със ЗЕ материя „продажба на топлинна енергия” с правно нерегламентираната материя „доставка в абонатната станция” и готово – Законът за енергетиката е блокиран и не действа !
Лошото е в случая е, че хора които не знаят, не четат, а и не чуват какво им се казва, не разбират за какво става въпрос и чули-недочули, дават съвети, мнения и предложения за решаването на проблема, които нямат нищо общо с причината, която го поражда: произвежданите количества ТЕ не притежават качеството стока, не могат да се продават и купуват, защото всичко изброено и свързано с продажбата с един замах е ликвидирано чрез прилагане на „доставката в абонатната станция“.

Защо никой не поставя следния въпрос: защо и породи какви причини Топлофикация не изпълнява задълженията си, определени с горните разпоредби? Всички, които отричат изброените писани правила, искат или не искат, обслужват престъпните интереси на енергийната мафия и на монополиста и сеят масова заблуда!

Основният проблем на правосъдната система е, че съдиите в районните и окръжните съдилища не прилагат материята „продажба на топлинната енергия“ и императивната материалноправна норма „продажба“ – чл. 150, които се уреждат със Закона за енергетиката, а прилагат цитираната вече „доставка в абонатната станция“, създадена от самото търговско дружество и записана в собствените му „общи условия за продажба“, с което узаконяват наложените произвол, измами, беззаконие, корупция и нарушаване на човешките права.


Въззивният съд е задължен служебно да прилага материалноправната норма, която при топлоснабдяването е „продажба“ на топлинна енергия – ТР № 1/2013 на ОСГТК.
До днес няма нито едно от стотиците хиляди решения на съда за „продадена“ ТЕ – всички са с основание „доставена, ползвана“? А след като въззивният съд не прилага служебно правната норма продажба, за каква съдебна система изобщо се говори ?!

(Мнението е г-н Ангел Марков – вътрешен одитор в Община Перник, и е публикувано на личната му страница във Facebook)