Държавен вестник, брой 9 от 26.01.2018 г.

Държавен вестник, брой 9 от 26.01.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 9 от 26.01.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония

Президент на републиката

УКАЗ № 10 за освобождаване на генерал-майор Тодор Цонев Дочев от длъжността заместник-командващ на Съвместното командване на силите
УКАЗ № 13 за назначаване на Мария Недялкова Донска – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ямайка със седалище в гр. Хавана, Република Куба

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 от 22.01.2018 г. за приемане на Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
НАРЕДБА за условията и реда за пускане на пазара на биоциди
НАРЕДБА за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси
НАРЕДБА за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 от 22.01.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалностите от регулираната професия „офицер за тактическо ниво на управление“
НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалностите от регулираните професии „офицер за оперативно ниво на управление“ и „офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 от 23.01.2018 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 на МС от 5.11.2003 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 от 23.01.2018 г. за приемане на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им
НАРЕДБА за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им

Министерство на отбраната

СПОРАЗУМЕНИЕ за придобиване и взаимно обслужване между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Съединените американски щати

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
ПРАВИЛНИК за дейността на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности
НАРЕДБА № 1 от 15.01.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Приложен програмист“

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Монтана, и Административния съд – Монтана, за 2018 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Монтана, и Административния съд – Монтана, за 2018 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Русе, за 2018 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Софийския окръжен съд за 2018 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Софийския окръжен съд за 2018 г.

 

Вашият коментар