РАЗЯСНЕНИЕ на НАП относно право на приспадане на данъчен кредит при придобиването на лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната от регистрираното по ЗДДС лице дейност

В запитването до НАП е изложена следната фактическа обстановка: в рамките на проект по Програма Хоризонт 2020, дружество планира да закупи специализиран автомобил за мобилно триизмерно лазерно скениране. Предоставянето на услуги в областта на мобилното триизмерно лазерно скениране е в предмета на дейност на дружеството.

Поставени са следните въпроси: като се има предвид ограничението на правото на приспадане на данъчен кредит, регламентирано в чл. 70, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗДДС и изключението в дефиницията за „лек автомобил“ съгласно § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС, при какви условия и след спазването на какви процедури придобиването на визирания „лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност“ от дружеството, може да бъде съпътствано от упражняване на право на приспадане на ДК, отчитайки, че за целите на ЗДДС предвиденият за закупуване технически оборудван автомобил „не е лек автомобил“?

НАП изразява следното становище:

Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.

В същото време, в чл. 70 от ЗДДС са посочени ограничителни условия във връзка с приспадането на данъчен кредит, като в чл. 70, ал. 1, т. 4 се указва следното: Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69, когато е придобит или внесен лек автомобил.

Определение за лек автомобил е разписано в § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС. „Лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

В този смисъл, за да не попадне в обхвата на определението, дадено в § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС, автомобилът следва да има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. Необходимо е да се има предвид, че понятието „трайно вградено допълнително техническо оборудване“ означава оборудването да е неподвижно закрепено и при обичайната му употреба да не се налага неговото отделяне от превозното средство. Същевременно това оборудване следва да е функционално предназначено за изискваното от закона трайно прикрепване в превозното средство и да не е възможно използването му без да е трайно прикрепено.

Предвид изложеното по-горе, при покупка на автомобил, с трайно вградено допълнително техническо оборудване (неподвижно закрепено) за целите на извършваната дейност, ще е налице право на приспадане на данъчен кредит съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.

 

Коментарите са затворени.