Промени в данъчното и осигурителното законодателство за 2018 година

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

 1. Прецизирана е разпоредбата на чл. 87, ал. 11 от ДОПК, като за целите на комплексното административно обслужване се посочва, че освен Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и общините също ще предоставят служебно по електронен път информация за наличие или липса на задължения. По този начин лицата ще бъдат освободени от задължението да предоставят пред компетентните органи удостоверение за наличие или липса на задължения, издадени по тяхно искане от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и общините в изпълнение на задължения, предвидени в други нормативни актове.

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите, директорът на Агенция „Митници“ и кметовете на общини определят реда по чл. 87, ал. 12 за изискване и предоставяне на информацията по чл. 87, ал. 11 в срок до 1 януари 2018 г.

До 31 декември 2018 г. общините, в които не е осигурена техническа възможност за предоставяне по електронен път на информацията по чл. 87, ал. 11, могат да я предоставят на хартиен носител, за което не се събира такса. В този случай кметът на общината определя реда за изискване и предоставяне на информацията в срок до 31 декември 2018 г.

 1. Отпада задължението на ЕТ преди заличаване от Търговския регистър да уведомява НАП (чл. 77, ал. 1 от ДОПК).
 2. Промени, свързани с прецизиране на разпоредби и отстраняване на пропуски в законодателната уредба.

Кодекс за социалното осигуряване

    1.  За 2018 г. жените се пенсионират на 61 г. и 2 месеца, мъжете на 64 г. и 1 месец и осигурителен стаж съответно 35 г. и 6 месеца за жените и 38 г. и 6 месеца за мъжете.

За 2018 г. необходимата възраст за пенсиониране при непълен стаж (най-малко 15 години действителен осигурителен стаж) е 66 години и 2 месеца за мъжете и жените (чл. 68, ал. 3 от КСО);

За 2018 г. необходимите условия за пенсиониране за лицата от сектор „Отбрана и сигурност“ са 53 години и 2 месеца навършена възраст и 27 години осигурителен стаж и за двата пола (чл. 69, ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6 от КСО);

Продължава отпускането на пенсии от ДОО за ранно пенсиониране на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, които не отговарят на условията за пенсиониране от професионален пенсионен фонд по чл. 168 от КСО или са променили осигуряването си по чл. 4в от КСО. За 2017 г. условията за пенсиониране за лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, са, както следва:

– работа 10 г. при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд;

– навършена възраст 48 г. и 8 месеца за жените и 53 г. и два месеца за мъжете, работещи при условията на първа категория труд, и 53 г. и 8 месеца за жените и 58 г. и два месеца за мъжете, работещи при условията на втора категория труд;

– сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете (чл. 69б от КСО).

 1. От 1.01.2018 г. се увеличава размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с един процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице.

Размерите за Фонд Пенсии за 2018 г. се разпределят по следния начин:

2.1. за родените преди 1 януари 1960 г. – 19,8 на сто при съотношение – 11,02 за сметка на работодателя и 8,78 за сметка на работника;

2.2. за родените след 31 декември 1959 г. – 14,8 на сто при съотношение – 8,22 за сметка на работодателя и 6,58 за сметка на работника.

 1. С промяната в чл. 4б от КСО, в сила от 1.01.2018 г., осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Т.е., те имат това право 5 г. преди личната им възраст за пенсиониране, а не 5 г. преди възрастта за съответната календарна година. Във връзка с промяната е § 154 от ЗИДКСО.
 2. Облекчен е режимът на промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурените лица от един в друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване

Измененията в тази насока са свързани с намаляване на продължителността на периода, в който лицата са ограничени да променят участието си във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Освен това разпоредбата на чл. 171, ал. 1 от КСО е допълнена с възможността осигурените лица да променят участието си, след като са упражнили правото по чл. 124а от КСО да възобновят осигуряването си в пенсионен фонд.

Премахва се и таксата за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

 1. Повишена е прозрачността на допълнителното пенсионно осигуряване и на осведомеността на осигурените лица

В новата ал. 3 на чл. 123ж от КСО на законово ниво се урежда задължение пенсионноосигурителните дружества да създават и да поддържат електронни досиета на всички осигурени лица и пенсионери в управляваните от тях пенсионни фондове. Това задължение и сега съществува, като представлява част от регламентацията в Наредба № 47 на Комисията за финансов надзор (КФН) за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества. Закрепването му в кодекса обаче представлява следваща стъпка в развитието на нормативната уредба, свързана със защитата на интересите на осигурените лица и пенсионерите и по-нататъшното утвърждаване на допълнителното пенсионно осигуряване като прозрачна система, която дава възможност за вземане на информирани решения от потребителите.

Съгласно посочената норма електронното досие трябва да съдържа всички налични данни за осигуреното лице и да му позволява да извършва справки и да проследява осигурителната си история. За практическата реализация на това право и на заложеното право за достъп на всяко лице до данните в индивидуалната му партида в чл. 123з, ал. 3 от кодекса е предвидено задължение на дружеството да издава при поискване уникален идентификатор на съответното лице. Уредено е и право на осигурените лица, пенсионерите и техните наследници да получат копие от съдържащите се в електронното досие документи на хартиен или електронен носител (чл. 123з, ал. 9 от КСО).

 1. Има промяна в регулаторните правомощия и усъвършенстване на производствата по издаване на разрешения и одобрения

Към настоящия момент заместник-председателят на комисията, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, взема решения за издаване на разрешение за придобиване на квалифицирано участие в пенсионноосигурително дружество, на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация, за издаване на одобрение на оздравителна програма на пенсионноосигурително дружество, за издаване на одобрение на изменения и допълнения на правилник за организацията и дейността на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация, както и за регистриране на професионална схема. Посочените правомощия са от съществено значение за дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове, с оглед на което със законопроекта се предлага тези решения да се вземат не еднолично от ресорния заместник-председател, а от Комисията за финансов надзор като колективен орган.

 1. Увеличен е и размерът на санкциите и глобите, налагани за извършване на нарушения на КСО и подзаконовите актове по прилагането му, включително за неизпълнение на принудителна административна мярка и за осъществяване на дейност без лицензия (чл. 352 и 353 от КСО).
 2. Регламентирано е съхраняването на документите, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване

В разпоредба на чл. 123и1 от КСО се предвижда документите, данните и информацията от значение за упражняване на правата на осигурените лица, пенсионерите или техните наследници да се съхраняват от пенсионноосигурителното дружество най-малко 50 години, считано от прекратяването на съответното осигурително правоотношение. Този срок може да е и по-дълъг, когато в конкретен случай се налага съхраняването на документацията за по-продължителен период с оглед на интересите на правоимащите лица. При определянето на срока за съхраняване на документите е взет предвид аналогичният срок за съхранение на разплащателните ведомости на предприятията, уреден в Закона за счетоводството и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Ведомостите за заплатите са основният източник, въз основа на който се издават документите, удостоверяващи трудовия стаж и осигурителния доход на лицата при пенсионирането им от Държавното обществено осигуряване по първи стълб.

 1. Дефиниции

Във връзка с измененията в регулациите по отношение на изискванията към членовете на управителните и контролните органи е въведена дефиниция за „ръководна длъжност”, а по отношение на режима на инвестиране на средствата на пенсионните фондове са въведени дефиниции за „група”, „предприятие-майка” и „дъщерно дружество”.

 1. В по-голямата си част промените касаят регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване.

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.

Архив