Полезно от ДВ (бр. 104 от 29.12.2017)

В последния за годината 104 брой по традиция са обнародвани Справочник на нормативните актове, обнародвани в „Държавен вестник“ през 2017 г. и Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на „Държавен вестник“ през 2017 г.

Министерството на финансите е обнародвало наредби за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки и на Наредба № Н-7 от 2016 г.  за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове.

Лицата по чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, т. е всички лица, независимо дали са данъчно задължени по този закон, които приемат, разтоварват, съхраняват или извеждат енергийни продукти от пристанища и митнически складове, следва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания не по-късно от 1 юни 2018 г.

Министерството на вътрешните работи е обнародвало промени в Инструкция № 8121з-749 от 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение. Те предвиждат за осъществяването на контрол върху дейността на служителите, работещи по контрола на пътното движение, да се използва и автоматизирана информационна система „Видеозаснемане на пътния контрол“ (АИСВПК). Контролът ще се осъществява от оторизираните за това длъжностни лица не по-малко от веднъж седмично и ще включва проверка на минимум две отразени в АИС „Пътна полиция“ дейности.

Коментарите са затворени.