Полезно от ДВ (бр. 103 от 28.12.2017)

В извънредния  брой 103 на „Държавен вестник“ е обнародвана промяна в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., с която се отменя едногодишният мораториум за плащане с публични средства на нови иновативни лекарства, влизащи в Позитивния списък от началото на 2018 г.

Чрез промени в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и в над 60 закона отпада издаването на свидетелството за съдимост на хартия. Целта е да се установи принципът на служебно събиране на информация за съдебния статус на физическото лице. От 1.01.2018 г. свидетелството за съдимост ще се изисква по служебен път.

Обнародвано е Постановление № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. С него се конкретизират показателите по бюджетите, включени в държавния бюджет, с изключение на бюджетите на Народното събрание и на съдебната власт. С постановлението се конкретизират и показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените с годишния закон за държавния бюджет разходи по области на политики и/или бюджетни програми.

Коментарите са затворени.