Полезно от ДВ (бр. 102 от 22.12.2017)

В новия брой 102 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Кодекса на труда, инициирани от националния омбудсман. С тях се засилват правомощията на Главна инспекция по труда с цел да се противодейства на неизплащането на възнагражденията на работниците и служителите.

Инспекцията ще може да започва процедура по несъстоятелност, ако не са изплатени заплатите на повече от 1/3 от работниците в предприятията. Работодатели, които дължат заплати и обезщетения на служителите си, вече няма да могат да участват в процедури по обществени поръчки като изпълнители и подизпълнители.

Според друга част от промените работодателите вече няма да могат да прехвърлят предприятията си на трети лица и да бягат по този начин от финасови задължения към работниците. Измененията предвиждат предприятие с нает персонал да може да се прехвърли на друг собственик само след като отчуждителят изплати забавените заплати, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на всички служители, които имат трудов договор.

Публикувано е Постановление № 305 от 19 декември 2017 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход, с което от 1.01.2018 г. той се повишава от 65 лв. на 75 лв. Гарантираният минимален доход се определя нормативно и играе роля при задаването на размера на различни социални помощи.

Така увеличението с 10 лв. ще доведе до повишение с около 15% на сумите за месечни и еднократни социални помощи, месечни добавки за социална интеграция на хората с увреждания и помощите по Закона за закрила на детето. Друг бенефициент ще са хората, които получават целеви помощи за отопление.

Обнародвано е Постановление № 316 от 20 декември 2017 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната, с което от 1.01.2018 г. тя става 510 лв. Минималната часова работна заплата става 3,07 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Тома Белев няма права да представлява Асоцията на парковете в България

Със свое решение Софийският апелативен съд е потвърдил решение на СГС, съгласно което екологът Томва Белев управлява незаконно Сдружение „Асоциация на парковете в България“ (АПБ).

Сдружението е създадено през 2003 г. от 8 дирекции на държавни природни паркове в качеството им на юридически лица. Управителният съвет на АПБ се състои от дирекциите на парковете, представлявани от своите директори. Те са избрали Белев за председател в качеството му на директор на Природен парк „Витоша“, а не на физическо лице.  След проведен конкурс Белев е бил освободен от длъжност и е загубил правото си да представлява асоциацията, решават съдиите.

Проучване на „Труд“ е установило, че Тома Белев не е внесъл такса за обжалване на решението пред ВКС и след изтичане на определения законоустановен срок то е влязло в сила.

Подробности по казуса и решението на съда можете да прочетете тук.

Международният наказателен съд ще образува дела срещу лидери на държави агресори

От юли следващата година Международният наказателен съд (МНС) ще добави преследването на престъплението „агресия“ към своите компетенции, предаде Франс прес. Постоянният трибунал досега бе натоварен само с разследването на престъпления срещу човечеството, военни престъпления и геноцид. Решението ще стане официално от юли догодина при отбелязването на 20-ата годишнина от създаването на институцията.

Престъплението „агресия“ се отнася за атакуване на една страна от друга и ще позволява да бъдат съдени лидери на държавата агресор. Предвидени са изключения, за да бъде избегнато евентуалното съдебно преследване на британски и френски лидери за конфликта в Либия или пък на израелски ръководители от палестинците.

Поправката няма да се отнася за държави, които не са ратифицирали съответната поправка като Франция, Великобритания, Канада, Япония и други. (БТА)

Промени в счетоводното , данъчното и осигурителното законодателство за 2018 година

Закон за счетоводството

 

  1. Редактирани са разпоредбите на чл. 29, ал. 4 и 6 с цел постигане на коректност и избягване на възможността за двусмислено или неправилно тълкуване на текстовете.
  2. В чл. 38, регламентиращ публикуването на консолидиран финансов отчет на крайното предприятие майка, в случай че предприятието майка е освободено от задължението за съставяне на такъв, съгласно приложимите счетоводни стандарти, се прави уточнение относно срока за публикуване, когато отчетният период на крайното предприятие майка е различен от приетия отчетен период в България.
  3. Разширява се обхватът на оповестяваната нефинансова информация с цел пълно съответствие с европейското законодателство, в частност с Директива 2014/95/ЕС (чл. 48 от ЗСч).
  4. Прецизира се разпоредбата и се уточнява как следва да бъде изготвен годишният доклад за плащания към правителства (чл. 54 от ЗСч).
  5. В допълнителните разпоредби се прецизира определението за „нетни приходи от продажби“ и се привежда в съответствие с определението за „нетен оборот“, дадено в Директива 2013/34/ЕС (Счетоводната директива). Определението за „обичайна дейност“, свързано с определението за „нетни приходи от продажби“, се отменя, тъй като става излишно.
  6. Създава се нов § 5а с цел да се обезпечи правилното прилагане на закона от предприятия, чиято счетоводна база за съставяне на финансовите отчети са международните счетоводни стандарти. Разпоредбата уточнява, че предприятията, прилагащи международните счетоводни стандарти, приети за прилагане в ЕС с Регламент № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета, се прилагат изцяло, както са приети, без изменения.

7. Юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза публикуват годишния си финансов отчет чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година.

  1. Предприятия, които не са осъществявали дейност през съответния период се освобождават от задължението за обявяване в търговския регистър на годишните финансови отчети. Това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.

За тази цел „Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“ са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:

а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;

б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

 

Държавен вестник, брой 101 от 19.12.2017 г.

Държавен вестник, брой 101 от 19.12.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно от ДВ (бр. 101 от 19.12.2017)

В новия брой 101 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наказателния кодекс, насочени към проявите на радикален ислям. Лишаване от свобода от 5 до 15 г. грозят всеки, който заплаши или принуди орган на властта, представител на обществеността или на чужда държава да извърши престъпление с цел да създаде смут и страх в населението, което се приема за тероризъм. Ако от терористичното действие е последвала смърт, се предвижда затвор от 15 до 30 г., доживотен или доживотен затвор без замяна.

Измененията касаят и финансовите престъпления – така служител, ако използва противозаконно вътрешна информация, за да придобие или да се разпорежда за собствена сметка или за сметка на трето лице, пряко или косвено, с финансови инструменти, от което са настъпили значителни вредни последици, се наказва за злоупотреба с лишаване от свобода до 4 г. и с глоба от 1000 до 3000 лева.

Лишаване от свобода до 6 г. и глоба от 1000 до 20 000 лв. за добив на подземни богатства без предоставена концесия или когато действието на действащата предоставената концесия е спряно. На санкция подлежи и онзи, който държи, съхранява, транспортира, преработва или отчуждава незаконно добити подземни богатства.

Обнародван е и Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. след наложеното вето от президента. Все пак остава временният мораториум за нови лекарства, нови болници и нови дейности. В закона е записано, че през 2018 г. НЗОК няма да заплаща за лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, за което е подадено заявление за включване в позитивния лекарствен списък, както и включени в позитивния лекарствен списък лекарствени продукти, които подлежат на заплащане за първи път през 2018 г. Забраната няма да се прилага за генерични лекарствени продукти и за лекарствените продукти по чл. 29 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Касата няма да сключва договори или допълнителни споразумения с лечебните заведения, изпълняващи болнична медицинска помощ, за дейности по нови: клинични пътеки; клинични процедури; амбулаторни процедури и нови медицински процедури (диагностични и терапевтични) в съответните клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури спрямо договорените от съответното лечебно заведение за болнична помощ през 2017 г. по Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017 г., с изключение на случаите, когато тези клинични пътеки не са изпълнявани на територията на съответната РЗОК.

Новият регистър на юридическите лица с нестопанска цел стартира от 1 януари 2018 г.

Сдруженията с активна дейност трябва да се пререгистрират до 30 юни

Зорница Даскалова, изпълнителeн директор на Агенцията по вписванията (снимка БНТ)

Всички юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, които са активни и трябва да подадат своите отчети до 30 юни, е необходимо да се пререгистрират сега – не могат да чакат изтичането на двегодишния срок.

Това обясни в интервю пред БНТ Зорница Даскалова – изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. Причината е, че регистърът вече ще се води от Агенцията, а не от окръжните съдилища.

„Сдруженията трябва да получат удостоверение за актуално състояние от Окръжния съд, което трябва да бъде представeно в Агенцията по вписванията. Ще стартира процедура по сканиране на делата, което ще бъде извършено отново от наши служители в окръжните съдилища, и тази информация ще се налива в регистрира“ – поясни Даскалова.

Тя допълни още, че Агенцията по вписванията е успяла за много кратък срок да организира всичко и технически, и нормативно, за да може регистърът да стартира от 1 януари 2018 година.

Предстои от началото на следващата годината Агенцията по вписванията да осигури редица нови услуги – както на гишетата си, така и по електронен път услуги. Сред тях са вписванията и справките за сдружения и фондации, за клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, издаването на удостоверения и преписи от търговския регистър, както и пререгистрацията на народните читалища.

(Информацията е от сайта на сп. „Правен свят“)

Препоръките на ЕК не са нито задължителни, нито се допуска да произвеждат правно действие

Миналата седмица генералният адвокат M. Bobek представи  заключение относно характера на пропоръките като актове на Европейския съюз.

По дело, заведено от Кралство Белгия пред Съда на Европейския съюз за отмяна на препоръка, касаеща защитата на потребителите на услуги в областта на хазартните игри по интернет, той подвърждава разбирането, че препоръките  имат незадължителен характер и следователно не могат да пораждат права и задължения за държавите членки или за частноправните субекти. Страните имат пълното право изцяло да пренебрегнат съдържанието на препоръката, без това да създава възможност за преки или непреки санкции.

На 14 юли 2014 г. Европейската комисия приема препоръка на основание член 292 ДФЕС с цел защитата на потребителите на услуги в областта на хазартните игри по интернет, както и  превенция на проблемното комарджийство и защитата на малолетните и непълнолетните лица и опазването на общественото здраве.

На 13 октомври 2014 г. Кралство Белгия подава до Общия съд жалба за отмяна на тази препоръка.

С определение от 27 октомври 2015 г. Общият съд отхвърля жалбата като недопустима, като приема, че предвид текста, съдържанието и контекста ѝ, препоръката не произвежда и не е предназначена да произведе задължително правно действие. Поради това тя не може да бъде квалифицирана като акт, който подлежи на контрол за законосъобразност по реда на член 263 ДФЕС (т. 37 от Определението). В мотивите си Общият съд първо посочва, че въпреки някои незначителни различия между текстовете на различните езици, в съществената си част текстът на препоръката няма императивен характер (т. 21 и сл. от Определението).

Повече подробности по казуса можете да прочетете тук.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ:

В АПИС ПРОЦЕДУРИ можете да намерите новите процедури във връзка с прилагането на общия РЕГЛАМЕНТ (GDPR) на Европейския парламент и Съвета на ЕС за защита на физическите лица при обработването на личните данни на неговите граждани.

Следете Апис Процедури, за да бъдете в течение на всичко, което е необходимо да знаете и да направите във Вашата дейност по прилагането на новите изисквания и правила за защита на личните данни на физическите лица съгласно общия европейски Регламент.

Екипът на АПИС ви пожелава весели Коледни и Новогодишни празници !

                                                     От сърце желаем на всички наши настоящи и бъдещи клиchrенти, партньори и приятели здраве и благоденствие !

Нека новата 2018 година сбъдне надеждите ни за един мирен и по-добър свят, за нови творчески и професионални постижения и лично щастие!