Държавен вестник, брой 103 от 28.12.2017 г.

Държавен вестник, брой 103 от 28.12.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 103 от 28.12.2017 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
ЗАКОН за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
ЗАКОН за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
ЗАКОН за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
КОДЕКС за застраховането
КОДЕКС за социално осигуряване
СЕМЕЕН КОДЕКС
ВАЛУТЕН ЗАКОН
ЗАКОН за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
ЗАКОН за администрацията
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за банковата несъстоятелност
ЗАКОН за безмитната търговия
ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия
ЗАКОН за Българската народна банка
ЗАКОН за Българската телеграфна агенция
ЗАКОН за военното разузнаване
ЗАКОН за вътрешния одит в публичния сектор
ЗАКОН за гарантиране на влоговете в банките
ЗАКОН за горите
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
ЗАКОН за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
ЗАКОН за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
ЗАКОН за дружествата със специална инвестиционна цел
ЗАКОН за Държавна агенция „Национална сигурност“
ЗАКОН за Държавна агенция „Разузнаване“
ЗАКОН за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за енергийната ефективност
ЗАКОН за железопътния транспорт
ЗАКОН за закрила на детето
ЗАКОН за защита на класифицираната информация
ЗАКОН за защита на личните данни
ЗАКОН за защита на потребителите
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване
ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
ЗАКОН за концесиите
ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за кредитните институции
ЗАКОН за кредитите за недвижими имоти на потребители
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗАКОН за лечебните заведения
ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за митниците
ЗАКОН за насърчаване на заетостта
ЗАКОН за Националната агенция за приходите
ЗАКОН за Националната служба за охрана
ЗАКОН за нотариусите и нотариалната дейност
ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за резерва на въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за Сметната палата
ЗАКОН за специалните разузнавателни средства
ЗАКОН за стоковите борси и тържищата
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за Фискален съвет и автоматични корективни механизми
ЗАКОН за хазарта
ЗАКОН за частните съдебни изпълнители
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за държавния служител
ЗАКОН за държавния служител

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 на МС от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 от 22.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г.
НАРЕДБА за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти
НАРЕДБА № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 4936-НС от 21.12.2017 г. относно обявяване на Радослава Пламен Чеканска за народен представител от Десети изборен район – Кюстендилски

 

Коментарите са затворени.