Държавен вестник, брой 102 от 22.12.2017 г.

Държавен вестник, брой 102 от 22.12.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 102 от 22.12.2017 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за народните читалища
ЗАКОН за народните читалища
ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса на труда
КОДЕКС на труда
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
ЗАКОН за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
ЗАКОН за обществените поръчки
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия
ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
ЗАКОН за управление на отпадъците
ЗАКОН за енергетиката
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народния представител Румен Гeчeвкъм министъра на финансите Владислав Горанов относно държавния дълг
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
РЕШЕНИЕ за промяна в ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз

Президент на републиката

УКАЗ № 259 за назначаване на Мария Недялкова Донска – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Доминиканската република със седалище в гр. Хавана, Република Куба
УКАЗ № 260 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Градешница, община Криводол, област Враца, на 18 февруари 2018 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 от 19.12.2017 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 от 19.12.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г.
НАРЕДБА за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 от 20.12.2017 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“, приет с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2014 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенция „Митници“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 от 20.12.2017 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране, приет с Постановление № 278 на Министерския съвет от 2013 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за ядрено регулиране
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310 от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за стипендии на учениците след завършено основно образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Без свободен час“ и „Обучение за IT кариера“, одобрени с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 от 20.12.2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата
ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г. , приета с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 на МС от 5.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 20.12.2017 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 от 20.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 от 20.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319 от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 от 20.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321 от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 от 20.12.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323 от 20.12.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.
НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 от 31.07.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324 от 20.12.2017 г. за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.
НАРЕДБА за командировъчните средства при задграничен мандат
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 от 20.12.2017 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилнитежилищни сгради
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 от 20.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г.

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Министерство на културата

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № H-4 от 2009 г. за реда за водене на Регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от Закона за културното наследство
НАРЕДБА № Н-4 от 11.12.2009 г. за реда за водене на Регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от Закона за културното наследство

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
НАРЕДБА № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование
ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 15.12.2017 г. за реда на водене Регистъра за научната дейност в Република България
ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 4.01.2012 г. за реда за водене на Регистъра на научната дейност в Република България

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
НАРЕДБА № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 609 от 07.12.2017 г. за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях
РЕШЕНИЕ № 1308 от 25.10.2007 г. за приемане на Технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1266 от 19.12. 2017 г. и № 1016-40-1282 от 15.12.2017 г. за утвърждаване на образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1255 от 19.12.2017 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1256 от 19.12.2017 г. за утвърждаване на образец на Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1257 от 19.12.2017 г. за утвърждаване на образец на Данъчна декларация по чл. 246 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1258 от 19.12.2017 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1259 от 19.12.2017 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1260 от 19.12.2017 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1261 от 19.12.2017 г. за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1262 от 19.12.2017 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими данъци
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1263 от 19.12.2017 г. за утвърждаване на нови образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1264 от 19.12.2017 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1265 от 19.12.2017 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца

 

Коментарите са затворени.