Полезно от ДВ бр. 90 от 10.11.2017 г.

В  брой 90 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за съдебната власт, с които отпада повторното командироване с цел да се намали натовареността, а работата в съдебните органи да бъде равномерно разпределена.

Преди командироване ще се взема предвид становището на общото събрание на съдиите от съответното отделение или колегия, където ще се изпрати лицето. Разпределението на свободни щатни длъжности за първоначално назначаване ще става по решение на съответната колегия на ВСС.

Въвежда се допълнително материално стимулиране за магистратите в специализираните прокуратури и съдилища, в следствения отдел на специализираната прокуратура, както и служителите в тях. Прехвърлят се осигурителните партиди на съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители от бюджета на Министерство на правосъдието към бюджета на съдебната власт.

Коментарите са затворени.