Новости в „АПИС – ПРОЦЕДУРИ“ през месец октомври 2017 г.

В модул „Общи съдебни и административни процедури“ са въведени четири нови процедури, посветени на новия Общ регламент относно защитата на данните (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679).
Новият правен акт отменя досега действащата Директива 95/46/ЕО и се прилага от 25.05.2018 г. Дотогава пред държавната администрация на страните-членки, пред компаниите и частните администратори на лични данни в държавите-членки, а и в трети страни, стоят редица задачи по въвеждане на мерки за ефективното и коректно прилагане на новите правила.
Субектите на данни могат да изискват да им бъде предоставена значителна по обем информация от администраторите на лични данни още в момента, в който последните получат/съберат личните данни; те имат право на достъп; на коригиране; на изтриване (правото да бъдеш забравен); на ограничаване на обработването; на преносимост на данните; на възражение срещу обработване на лични данни; на жалба до надзорен орган и на съдебна защита срещу надзорен орган и срещу администратор на лични данни.
Организациите – администратори на лични данни, ще трябва да съхраняват записи с цел доказване на предприетите мерки за сигурност на системите си. Те имат задължение да прилагат подходящи технически и организационни мерки за осигуряване подходящо ниво на сигурност на личните данни, вкл. псевдонимизация и криптиране. В случай на нарушение на сигурността на личните данни администраторът, без ненужно забавяне и когато това е възможно — не по-късно от 72 часа, след като е разбрал за нарушението, уведомява за него съответния надзорен орган. Длъжностното лице по защита на данните може да бъде член на персонала на администратора или на обработващия лични данни или да изпълнява задачите въз основа на договор за услуги;

Коментарите са затворени.