Всяка обществена сграда – с антитерористичен план и отговорник по сигурността

В бр. 85 на ДВ от 24.10.2017 г. е публикувана нова Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол.

С нея се въвежда изискването всяка голяма обществена сграда да има разработен антитерористичен план за сигурност и служител, който е отговорен за изпълнението му. Обектите са подробно изброени в дълъг списък: железопътни линии, пристанища и летища и пътни съоръжения по автомагистрали и пътища от първи клас за обществено ползване, метрополитени и съоръженията към тях; сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 200 места за посетители или с разгъната застроена площ над 5000 кв.м, като хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги, туристически хижи; лечебни заведения за болнична помощ, училища, детски градини, ясли и т.н.

Всеки собственик/ползвател на такъв обект е задължен да разработва план за сигурност, да определи служител по сигурността и да информира писмено кой е той съответната областна дирекция на МВР.

Коментарите са затворени.