Държавен вестник, брой 87 от 31.10.2017 г.

Държавен вестник, брой 87 от 31.10.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 87 от 31.10.2017 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ по Доклада на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по отбрана
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по културата и медиите

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 от 25.10.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 от 25.10.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 от 26.10.2017 г. за изменение на Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 31 на Министерския съвет от 2003 г.
НАРЕДБА за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 от 26.10.2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха
НАРЕДБА за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 от 26.10.2017 г. за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за безопасност на запалките
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 на МС от 26.02.2007 г. за приемане на Наредба за безопасност на запалките
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 от 26.10.2017 г. за изменение на Постановление № 234 на Министерския съвет от 1998 г. за определяне на реда за изобразяване и възпроизвеждане на националното знаме
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 на МС от 16.10.1998 г. за определяне на реда за изобразяване и възпроизвеждане на националното знаме

Министерство на отбраната

СПОРАЗУМЕНИЕ между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол

Комисия за защита от дискриминация

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за защита от дискриминация
ПРАВИЛНИК за устройство и дейността на Комисията за защита от дискриминация

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
НАРЕДБА № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха
НАРЕДБА № 18 от 4.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-1302 от 19.10.2017 г. за условията и реда за провеждане на тестове за установяване на изпълнението на служебните задължения от държавни служители на Министерството на вътрешните работи

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 5579 от 03.05.2017 г. по административно дело № 12935 от 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 5935 от 12.05.2017 г. по административно дело № 5611 от 2016 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. декември 2017 г.

 

Коментарите са затворени.