Държавен вестник, брой 86 от 27.10.2017 г.

Държавен вестник, брой 86 от 27.10.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 86 от 27.10.2017 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за частните съдебни изпълнители
КОДЕКС на труда
ЗАКОН за държавния служител
ЗАКОН за политическите партии
РЕШЕНИЕ по Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

Президент на републиката

УКАЗ № 212 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брест, община Гулянци, област Плевен, на 18 февруари 2018 г.
УКАЗ № 213 за награждаване на академик Иван Николов Юхновски с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 216 за назначаване на Георги Златев Чолаков за председател на Върховния административен съд на Република България

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 от 20.10.2017 г. за приемане на Наредба за приобщаващото образование
НАРЕДБА за приобщаващото образование
НАРЕДБА за приобщаващото образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 от 20.10.2017 г. за изменение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 от 20.10.2017 г. за изменение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г.
НАРЕДБА за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 от 20.10.2017 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 от 20.10.2017 г. за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 от 23.10.2017 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 на МС от 3.02.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката и определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на образованието и науката
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на образованието и науката
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
РЕШЕНИЕ № 606 от 13.10.2017 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Слънчев бряг-север“, община Несебър, област Бургас

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

СПОРАЗУМЕНИЕ за предоставяне на достъп на кораби, нуждаещи се от помощ, до места за убежища между Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Румънската морска администрация Преамбюл

Министерство на здравеопазването
Министерство на финансите

НАРЕДБА № 3 от 06.10.2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“
НАРЕДБА № 12 от 30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз
НАРЕДБА № Н-2 от 30.06.2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз

 

Коментарите са затворени.