Държавен вестник, брой 85 от 24.10.2017 г.

Държавен вестник, брой 85 от 24.10.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 85 от 24.10.2017 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис
ЗАКОН за електронния документ и електронния подпис
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
КОДЕКС на труда
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
КОДЕКС за застраховането
ЗАКОН за меценатството
ЗАКОН за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности
ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания
ЗАКОН за частната охранителна дейност
ЗАКОН за марките и географските означения
ЗАКОН за стоковите борси и тържищата
ЗАКОН за търговския регистър
ЗАКОН за запасите от нефт и нефтопродукти
ЗАКОН за достъп до обществена информация
ЗАКОН за защита на личните данни
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за счетоводството
ЗАКОН за насърчаване на инвестициите
ЗАКОН за промишления дизайн
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за гражданската регистрация
ЗАКОН за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за обществените поръчки
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
ЗАКОН за туризма
ЗАКОН за управление на отпадъците
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗАКОН за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за признаване на професионални квалификации
ЗАКОН за регистър БУЛСТАТ
ЗАКОН за закрила на детето
ЗАКОН за социално подпомагане
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за изменение и допълнение на Изборния кодекс
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за администрацията
ЗАКОН за администрацията
ЗАКОН за държавните помощи
ЗАКОН за държавните помощи
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за държавната финансова инспекция
ЗАКОН за публично-частното партньорство
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за държавните такси
ЗАКОН за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
ЗАКОН за ограничаване изменението на климата
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
ЗАКОН за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
РЕШЕНИЕ за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

Президент на републиката

УКАЗ № 209 за назначаване на Цветан Петров Китов за председател на Държавна агенция „Технически операции“, считано от 23 октомври 2017 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 от 20.10.2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 от 20.10.2017 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология, приета с Постановление № 95 на Министерския съвет от 2013 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от Българския институт по метрология
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 от 20.10.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми „Оптимизация на училищната мрежа“ и „Без свободен час“, одобрени с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 на МС от 18.05.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем по месторабота на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 от 01.09.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми „Ученически олимпиади и състезания“ и „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобрени с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 от 20.10.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи
РЕШЕНИЕ № 614 от 17.10.2017 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Росенец-север“, община Бургас, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 615 от 17.10.2017 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Св. Влас – болницата“, община Несебър, област Бургас

Министерство на вътрешните работи
Държавна агенция „Национална сигурност“

НАРЕДБА № 8121З-1225 от 27.09.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол
НАРЕДБА № 8121З-1226 от 27.09.2017 г. за взаимодействие, упражняването на контрол, съхранението и унищожаването на преписките по прилагането на превантивните мерки по чл. 25, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 6 от 10.10.2017 г. за придобиване на квалификация по професията „Плетач“
НАРЕДБА № 6 от 1.09.2009 г. за придобиване на квалификация по професията „Плетач“

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи
НАРЕДБА № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 18 от 2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България
НАРЕДБА № 18 от 3.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 19 от 2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България
НАРЕДБА № 19 от 9.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз
НАРЕДБА № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти
НАРЕДБА № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение на Наредба № Н-1 от 2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“
НАРЕДБА № Н-1 от 3.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“

 

Коментарите са затворени.