Годишен финансов отчет за 2017 г. – прилагане за първи път на новия Закон за счетоводството

Съвместно със съюзите на счетоводителите и на юристите в България, фирма АПИС ЕВРОПА организира на 7.12.2017 г. национален семинар на тема “ Годишен финансов отчет за 2017 г. – прилагане за първи път на новия Закон за счетоводството“. Семинарът ще се проведе от 12.30 ч. в Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7.

Програмата предвижда разглеждането на актуални теми, като прилагане за първи път на новия Закон за счетоводството при изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 г., промени в счетоводното законодателство за 2018 г. –  нови Международни стандарти за финансова отчетност (лектор доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА – регистриран одитор), запознаване със системата Link Detector за финансисти и презентация на финансовите системи на АПИС.

Предварителни въпроси за дискусия в рамките на семинара можете да задавате на адрес: seminar@apis.bg.

Семинарът е безплатен. Ако желаете да участвате в него, е достатъчно да се запишете,

като се обадите на един от следните телефони:

за клиенти – 02/988 35 41, 980 48 27

за други участници – 02/970 89 45

 

 

Държавен вестник, брой 87 от 31.10.2017 г.

Държавен вестник, брой 87 от 31.10.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Няма да има отстъпки при плащането на данъци за доходите по електронен път

От 2018 г. данъкоплатците, които подават декларациите за доходите си по електронен път, няма да имат отстъпка при плащането на данъка, както беше досега, съобщи в интервю за радио „Дарик“ министърът на финансите Владислав Горанов. Той прогнозира, че през следващите 1-2 години хартиените декларации ще отпаднат по естествен път. С усъвършенстването на електронната система на Националната агенция по приходите, през последните години вече е по-лесно доходите да се декларират електронно и следващата стъпка на държавата ще бъде да задължи хората да ползват само този начин –  поясни в изказването си финансовият министър.

„Ако зависи от мен, до една, две години няма да има вече хартиени декларации изобщо“, каза Горанов, без да поясни как ще подават декларациите си хората, които нямат нито компютри, нито познания за работа с тях.

В изказването си министър Горанов се спря още на промените в реда и условията за регистрация по ДДС, на предложението на БСП за връщане на прогресивното данъчно облагане, очаквания ръст на икономиката, качеството и образованието на човешките услуги и др.

Повече информация за изказването на министър Горанов ще намерите тук.

 

Актуални проблеми по прилагането на Закона за устройство на територията

Това бе темата на организирания от АПИС семинар, който се проведе на 27.10.2017 г. (петък) в залата на Съюза на юристите в България в столицата.

Лектор по темата бе Савин КОВАЧЕВ, национален консултант по Закона за устройство на територията.

Презентация от проведения семинар можете да видите тук  след обработката на видеоматериала.

Нов опит Сребърният фонд да бъде използван за потушаване на ликвидни кризи

Миналата седмица на свое заседание парламентарната Комисия по бюджет и финанси прие на второ четене редица нови текстове към Закона за публичните финанси.

Те имат за цел да уредят специфичните отношения между държавата и банките, свързани с обезпечаване, реализация на обезпеченията и възстановяването на средствата по сметки на бюджетните организации в банки под специален надзор, с отнет лиценз, в режим на преструктуриране или обявени в несъстоятелност с влязло в сила решение на съда.

Една от важните промени в Закона за публичните финанси касае Сребърния фонд. На практика се разширява възможността за инвестиране на средствата на фонда и в други финансови инструменти на БНБ, като се предлага, освен в депозити и сметки, средствата на фонда да могат да се влагат и в заеми на БНБ и ценни книжа, емитирани от нея. Де факто  това ще даде възможност средствата от фонда, които по последни данни са малко над 2,8 млрд. лв., да бъдат използвани за потушаване на ликвидни кризи.

Според мнението на бившия финансов министър Лидия Шулева, изказано пред  Investor.bg , „Подобни промени увеличават риска върху инвестициите. Това превръща фонда в неразривна част от фискалния резерв, което съвсем отдалечава Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система от първоначалната идея при създаването му. Този фонд трябва да бъде отделен от резерва и да се управлява активно от специалисти.“

По закон парите във фонда са целеви и може да се използват единствено за подпомагане и гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система. От 2011 г. те не носят никаква доходност и се съхраняват на депозит в БНБ при нулева лихва. Замисълът на фонда е в годините между 2018-та и 2030-та, когато пенсионерите станат повече, а работещите – по-малко, той да подпомогне пенсионната система, но не с увеличение на пенсиите, а през бюджета на НОИ – за цялостна пенсионна реформа.

Нека припомним, че през 2012 г. Симеон Дянков, в качеството си на финансов министър, се опита да прокара законови промени, според които парите да могат да се инвестират и в български ДЦК, което на практика означава държавата да получи възможност да се самофинансира. Идеята обаче срещна яростен отпор от опозицията и бе остро разкритикувана от Европейската централна банка.

Повече по темата можете да прочетете тук:

Държавен вестник, брой 86 от 27.10.2017 г.

Държавен вестник, брой 86 от 27.10.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Последните промени в Гражданския процесуален кодекс осигуряват засилена защита на правата на длъжника

В новия брой 86 на „Държавен вестник“ от 27.10.2017 г. са обнародвани широко обсъжданите промени в Гражданския процесуален кодекс, предложени от националния омбудсман, които дори надхвърлят първоначалния замисъл и инкорпорират и други законодателни идеи.

Измененията засягат основно правата на длъжника – целта е той да бъде реален субект на процесуални права и задължения. Започва се още от уведомяването на длъжника за предприетите действия по принудително изпълнение чрез усъвършенстване режима на надлежно връчване и служебния почин за проверка на адресната регистрация (чл. 47). Предвижда се специална възможност той да възрази срещу заповедта за изпълнение, когато в срока за доброволно изпълнение изпълни задължението си (нов чл. 414а).

Значително се разширяват възможностите на длъжника за защита в хода на вече образувано изпълнително производство чрез увеличаване на хипотезите и актовете на съдебния изпълнител, които той може да обжалва: отказът на съдебния изпълнител да извърши нова оценка на вещта; определянето на трето лице за пазач при посочените в закона условия и в определените случаи и др.

Въвежда се и изискването за съразмерност между стойността на дълга и стойността на обекта, върху който се налага обезпечителна мярка, като се предвижда, че е незаконосъобразно това принудително изпълнение, при което съдебният изпълнител е наложил обезпечения, които са явно несъразмерни с размера на задължението, заедно с отговорността му за вреди.

Несеквестируемата част от всяко възнаграждение за труд и пенсията на длъжника се определя по нов начин и се изчислява върху основата на средната работна заплата, като отделно се регламентира несеквестируемостта на такива доходи, когато са получени по сметка в банка, ведно със специалните задължения на съответната банката по запорирането и превеждането на съответните суми.

 

Парламентът прие на първо четене законопроекта за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, внесен от Министерския съвет

Парламентът прие на първо четене законопроекта за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, внесен от Министерския съвет, и отхвърли антикорупционния законопроект, предложен от ПГ „БСП за България“.

Законопроектът на Министерския съвет предвижда да се създаде единен независим антикорупционен орган – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в който да влязат сега съществуващи структури. Предвижда се новият орган да има оперативни и аналитични функции и председателят му да се избира от парламента с обикновено мнозинство по предложение на народните представители.

Всяка обществена сграда – с антитерористичен план и отговорник по сигурността

В бр. 85 на ДВ от 24.10.2017 г. е публикувана нова Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол.

С нея се въвежда изискването всяка голяма обществена сграда да има разработен антитерористичен план за сигурност и служител, който е отговорен за изпълнението му. Обектите са подробно изброени в дълъг списък: железопътни линии, пристанища и летища и пътни съоръжения по автомагистрали и пътища от първи клас за обществено ползване, метрополитени и съоръженията към тях; сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 200 места за посетители или с разгъната застроена площ над 5000 кв.м, като хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги, туристически хижи; лечебни заведения за болнична помощ, училища, детски градини, ясли и т.н.

Всеки собственик/ползвател на такъв обект е задължен да разработва план за сигурност, да определи служител по сигурността и да информира писмено кой е той съответната областна дирекция на МВР.

Държавен вестник, брой 85 от 24.10.2017 г.

Държавен вестник, брой 85 от 24.10.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още