Държавен вестник, брой 69 от 25.08.2017 г.

Държавен вестник, брой 69 от 25.08.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 69 от 25.08.2017 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 180 за назначаване на Веселин Благоев Делчев – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Екваториална Гвинея със седалище в Абуджа, Федерална република Нигерия

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 от 21.08.2017 г. за преобразуване на Физическия факултети на Техническия колеж – Смолян, в структурата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ във Физико-технологичен факултет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 от 21.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 от 21.08.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 от 21.08.2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 на МС от 26.04.2017 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 от 21.08.2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“
НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Коментарите са затворени.