Държавен вестник, брой 68 от 22.08.2017 г.

Държавен вестник, брой 68 от 22.08.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 68 от 22.08.2017 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 16.08.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 388 на МС от 10.12.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 на МС от 1.08.2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 на МС от 10.02.2015 г. за приемане на Национални правила относно учредяване, регистрация и членство в Европейски групи за териториално сътрудничество
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 от 17.08.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Без свободен час“, одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 от 17.08.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 от 17.08.2017 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 на МС от 18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 на МС от 19.01.2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на МС от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 на МС от 14.04.2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за създаване на Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 от 21.04.2015 г. за условията и реда за определяне на управляващи и сертифициращи органи по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, програмите на Европейския съюз за териториално сътрудничество и от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, и на отговорен орган по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и по Фонд „Вътрешна сигурност“33
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 на МС от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“33
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове33
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г.34
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.34
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.34
НАРЕДБА за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН34
НАРЕДБА за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 от 17.08.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, приет с Постановление № 276 на Министерския съвет от 2002 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 от 17.08.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за дългосрочните командировки в чужбина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 от 17.08.2017 г. за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на МС от 5.04.2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 от 17.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.

Висш съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата
ПРАВИЛНИК за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища

 

Коментарите са затворени.