Държавен вестник, брой 64 от 08.08.2017 г.

Държавен вестник, брой 64 от 08.08.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 64 от 08.08.2017 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 от 03.08.2017 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 на МС от 9.06.2017 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 за 2017 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 от 04.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 на МС от 28.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 от 04.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 на МС от 28.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 от 04.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 от 04.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 18.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 от 04.08.2017 г. за приемане на Наредба за представителите по индустриална собственост
НАРЕДБА за представителите по индустриална собственост
Наредба за представителите по индустриална собственост
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 от 04.08.2017 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 от 04.08.2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на МС от 5.04.2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 от 04.08.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г.
ПРАВИЛНИК за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 3 от 31.07.2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
НАРЕДБА № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

Българска народна банка

НАРЕДБА № 9 от 26.07.2017 г. за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на банка

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 2730 от 06.03.2017 г. по административно дело № 4123 от 2016 г.
НАРЕДБА за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 119 от 26 юли 2017 г. за пускане в обращение считано от 25 септември 2017 г. сребърна възпоменателна монета „Рилски манастир“ от серията „Български църкви и манастири“

 

Коментарите са затворени.