Държавен вестник, брой 63 от 04.08.2017 г.

Държавен вестник, брой 63 от 04.08.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 63 от 04.08.2017 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за кредитните институции
КОДЕКС за застраховането
ЗАКОН за ограничаване на плащанията в брой
ЗАКОН за обществените поръчки
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
ЗАКОН за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за храните
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
ЗАКОН за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
ЗАКОН за лова и опазване на дивеча
ЗАКОН за радиото и телевизията
ЗАКОН за частната охранителна дейност
ЗАКОН за Камарата на строителите
ВАЛУТЕН ЗАКОН
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие
ЗАКОН за Българската банка за развитие
ЗАКОН за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за административните нарушения и наказания
ЗАКОН за специалните разузнавателни средства
ЗАКОН за изпълнение на наказанията и задържането под стража
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
ЗАКОН за правната помощ
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 от 27.07.2017 г. за приемане Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 на МС от 16.06.2016 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 от 28.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 от 31.07.2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 на МС от 3.06.2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 от 31.07.2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 на МС от 5.08.2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Съвета за административната реформа
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции
НАРЕДБА № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8 от 2014 г. за капиталовите буфери на банките
НАРЕДБА № 8 от 24.04.2014 г. за капиталовите буфери на банките

 

Коментарите са затворени.