Държавен вестник, брой 62 от 01.08.2017 г.

Държавен вестник, брой 62 от 01.08.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 62 от 01.08.2017 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за военните паметници
ЗАКОН за военните паметници
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
КОДЕКС за застраховането
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за особените залози
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
ЗАКОН за дружествата със специална инвестиционна цел
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
РЕШЕНИЕ по Доклада за дейността на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходване на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
РЕШЕНИЕ за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
РЕШЕНИЕ за избиране на председател и член на Комисията за защита от дискриминация
РЕШЕНИЕ за избиране на заместник-председател и член на Комисията за защита от дискриминация
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за защита от дискриминация
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за защита от дискриминация
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за защита от дискриминация
РЕШЕНИЕ за приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ относно подписването на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония

Президент на републиката

УКАЗ № 162 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Нивянин, община Борован, област Враца, на 8 октомври 2017 г.

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за полицейско сътрудничество
СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за полицейско сътрудничество
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № І-51 от 2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето
НАРЕДБА № I-51 от 12.03.2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства
НАРЕДБА № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи
НАРЕДБА № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 4845-НС от 27.07.2017 г. относно обявяване на Даниела Добрева Димитрова за народен представител от Осми изборен район – Добрички

 

Коментарите са затворени.