Държавен вестник, брой 61 от 28.07.2017 г.

Държавен вестник, брой 61 от 28.07.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 61 от 28.07.2017 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Президент на републиката

УКАЗ № 157 за назначаване на Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова за член на Централната избирателна комисия
УКАЗ № 158 за назначаване на Веселин Благоев Делчев – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гана със седалище в Абуджа, Федерална република Нигерия
УКАЗ № 159 за награждаване на г-н Детлеф Лингеман – извънреден и пълномощен посланик на Федерална република Германия в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 от 24.07.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006 г.
НАРЕДБА за административното обслужване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 от 27.07.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 от 27.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.

Министерство на околната среда и водите

КОНВЕНЦИЯ МИНАМАТА относно живака
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Министерство на здравеопазването
Министерство на вътрешните работи
Министерство на правосъдието

НАРЕДБА № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози
НАРЕДБА № 30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства41

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни
НАРЕДБА № 16 от 3.02.2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни

Комисия за енергийно и водно регулиране

НАРЕДБА № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия

Министерство на отбраната

ИНСТРУКЦИЯ за отменяне на Инструкция № И-4 от 2011 г. за подбора на военнослужещи и граждански лица за работа в служба „Военна информация“ и на Инструкция № 2 от 2011 г. за определяне на реда за създаване, използване и закриване на информационните фондове и за контрола върху тях в служба „Военна информация“
ИНСТРУКЦИЯ № И-4 от 30.08.2011 г. за подбора на военнослужещи и граждански лица за работа в служба „Военна информация“
ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 14.07.2011 г. за определяне на реда за създаване, използване и закриване на информационните фондове и за контрола върху тях в служба „Военна информация“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. септември 2017 г.

 

Коментарите са затворени.