Държавен вестник, брой 60 от 25.07.2017 г.

Държавен вестник, брой 60 от 25.07.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Куба за взаимно безвъзмездно предоставяне за ползване на имоти за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни
ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни
ЗАКОН за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно Центъра за координация на придвижването „Европа“
РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 от 19.07.2017 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 на МС от 8.07.2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 от 19.07.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 145 на Министерския съвет от 2012 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 от 21.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2017 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони през 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 от 21.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 от 24.07.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на здравеопазването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 на МС от 28.10.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 на МС от 12.07.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 от 23.03.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването и на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински одит“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по лекарствата
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на здравеопазването
РЕШЕНИЕ № 391 от 17.07.2017 г. за приемане на Списък на иновативните училища

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121З-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
НАРЕДБА № 8121З-920 от 13.07.2017 г. за условията и реда за изплащане на обезщетенията по глава единадесета от Закона за Министерството на вътрешните работи

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наред¬ба № 48 от 2001 г. за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка72
НАРЕДБА № 48 от 28.12.2001 г. за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка72

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 55 от 11.07.2017 г. за определяне на регулираните пазари от трети държави, които са еквивалентни на регулираните пазари или многостранни системи за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

 

Коментарите са затворени.