Държавен вестник, брой 58 от 18.07.2017 г.

Държавен вестник, брой 58 от 18.07.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните
ЗАКОН за Българската агенция по безопасност на храните
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС2
ЗАКОН за административно-териториалното устройство на Република България2
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове2
ЗАКОН за арендата в земеделието2
ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия2
ЗАКОН за биологичното разнообразие2
ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност2
ЗАКОН за виното и спиртните напитки2
ЗАКОН за водите2
ЗАКОН за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд3
ЗАКОН за генетично модифицирани организми3
ЗАКОН за геодезията и картографията3
ЗАКОН за горите3
ЗАКОН за гражданското въздухоплаване3
ЗАКОН за движението по пътищата3
ЗАКОН за държавната собственост3
ЗАКОН за държавните помощи4
ЗАКОН за държавните резерви и военонеменните запаси4
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2017 г.4
ЗАКОН за експортното застраховане4
ЗАКОН за електронните съобщения4
ЗАКОН за енергетиката4
ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници4
ЗАКОН за животновството4
ЗАКОН за закрила на новите сортове растения и породи животни4
ЗАКОН за защита на животните4
ЗАКОН за защита на потребителите4
ЗАКОН за защита на растенията5
ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси5
ЗАКОН за защитените територии5
ЗАКОН за здравето5
ЗАКОН за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс5
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛEН КОДЕКСизм. _5
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица5
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица5
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане5
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане5
ЗАКОН за измерванията5
ЗАКОН за инспектиране на труда5
ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър5
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите5
ЗАКОН за лечебните растения5
ЗАКОН за лова и опазване на дивеча6
ЗАКОН за марките и географските означения6
ЗАКОН за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България6
ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания6
ЗАКОН за ограничаване изменението на климата6
ЗАКОН за опазване на земеделските земи6
ЗАКОН за опазване на околната среда6
ЗАКОН за опазване на селскостопанското имущество6
ЗАКОН за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети7
ЗАКОН за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество7
ЗАКОН за патентите и регистрацията на полезните модели7
ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители7
ЗАКОН за посевния и посадъчния материал7
ЗАКОН за почвите7
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование7
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол7
ЗАКОН за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз7
ЗАКОН за професионалното образование и обучение8
ЗАКОН за пчеларството8
ЗАКОН за регионалното развитие8
ЗАКОН за регистрация и контрол на земеделската и горската техника8
ЗАКОН за рибарството и аквакултурите8
ЗАКОН за сдружения за напояване8
ЗАКОН за Селскостопанската академия8
ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи8
ЗАКОН за съсловната организация на ветеринарните лекари в България9
ЗАКОН за туризма9
ЗАКОН за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия9
ЗАКОН за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове9
ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие9
ЗАКОН за фуражите9
ЗАКОН за храните9
ЗАКОН за Центъра за оценка на риска по хранителната верига9
ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух9
ЗАКОН за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи

Мнистерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 от 13.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 от 13.07.2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 от 26.01.2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 от 13.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г. , приета с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 от 13.07.2017 г. за откриване на Институт за анализи и прогнози на информационната среда в туризма в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2004 г. за производство и търговия на посевен материал от тютюн
НАРЕДБА № 29 от 22.06.2004 г. за производство и търговия на посевен материал от тютюн

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 52 от 04.01.2017 г. по административно дело № 5340 от 2016 г.
НАРЕДБА № 37 от 20.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия“19

 

Коментарите са затворени.