Държавен вестник, брой 56 от 11.07.2017 г.

Държавен вестник, брой 56 от 11.07.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014 – 2020 г.
РЕШЕНИЕ по Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите
РЕШЕНИЕ по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 8 от 27.06.2017 г. по конституционно дело № 1 от 2017 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 от 06.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 13 от 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол
НАРЕДБА № 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
НАРЕДБА № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
НАРЕДБА за изменение на Наредба № РД-02-20-25 от 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
НАРЕДБА № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 815 от 20.01.2017 г. по административно дело № 4268 от 2016 г.26
НАРЕДБА № 6 от 10.02.2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“30

 

Коментарите са затворени.