Държавен вестник, брой 55 от 07.07.2017 г.

Държавен вестник, брой 55 от 07.07.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Таско Ерменков и Иван Генов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно актуалната политика на Министерството на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България
РЕШЕНИЕ за предсрочно прекратяване мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание

Президент на републиката

УКАЗ № 144 за награждаване на г-н Ян Хоростковски – почетен консул на Република България в гр. Вроцлав, Република Полша, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 от 29.06.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
НАРЕДБА за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария
НАРЕДБА за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
НАРЕДБА за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им
НАРЕДБА за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси
НАРЕДБА за условията и реда за преизчисляване на обезщетенията и задълженията, които се връщат от бившите собственици при възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд
НАРЕДБА за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България7
НАРЕДБА за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения7
НАРЕДБА за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни7
НАРЕДБА за придружителните документи при превоз на грозде, местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки7
НАРЕДБА за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата7
НАРЕДБА за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване7
НАРЕДБА за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя, попълването и управлението на Националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози7
НАРЕДБА за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита8
НАРЕДБА за размера на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча8
НАРЕДБА за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви8
НАРЕДБА за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария8
НАРЕДБА за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда8
НАРЕДБА за базисните цени на трайните насаждения8
НАРЕДБА за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони8
НАРЕДБА за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита8
НАРЕДБА за опазване на околната среда в морските води8
НАРЕДБА за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство8
НАРЕДБА за правилата за производство напенливи и искрящи вина и реда за използване наразрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки
НАРЕДБА за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за взeмане напроби и анализ на торове
НАРЕДБА за условията и реда за провеждане наевакуация и разсредоточаване
НАРЕДБА за размера на обезщетенията запричинени вреди на рибните ресурси
НАРЕДБА за условията, реда и органите заизвършване на анализ, оценка и картографиранена рисковете от бедствия
НАРЕДБА за условията и реда за извършване наоценка на въздействието върху околната среда
НАРЕДБА за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността запредотвратяване и отстраняване на екологичнищети
НАРЕДБА за разработване на планове зауправление на защитени територии
НАРЕДБА за взаимодействието между регистърБУЛСТАТ и други национални и ведомственирегистри и информационни системи
НАРЕДБА за означаването и търговскотопредставяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино
НАРЕДБА за условията и реда за издаване налицензии и сертификати при внос и износ наземеделски и преработени земеделски продуктии контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти
НАРЕДБА за условията и реда за възлаганеизпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и заползването на дървесина и недървесни горскипродукти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 от 04.07.2016 г. заопределяне на правила за координация междууправляващите органи на програмите и местнитеинициативни групи, и местните инициативнирибарски групи във връзка с изпълнението наПодхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на МС от 20.05.2002 г. за приемане на Наредба за граничнитеконтролно-пропускателни пунктове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 на МС от 23.11.2010 г. за приемане на Наредба за опазване на околнатасреда в морските води и за създаване наКонсултативен и координационен съвет поопазване на околната среда в морските води наЧерно море и управление на изпълнението наМорска стратегия и програма от мерки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 на МС от 30.12.2008 г. за реда за продължаване на дейността навзаимоспомагателните кредитни кооперации начастни земеделски стопани
НАРЕДБА за граничните контролно-пропускателни пунктове
НАРЕДБА за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение
НАРЕДБА за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки
НАРЕДБА за набиране, разходване и контрол на средствата по националния фонд за опазване на околната среда
НАРЕДБА за организация на дейностите по подготовка и представяне на доклади в Комисията на Европейския съюз за прилагане на нормативни актове от правото на Европейските общности в областта на околната среда
НАРЕДБА за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара
НАРЕДБА за правилата и изискванията запроизводството на регионални вина
НАРЕДБА за придобиване и отнемане отсдруженията за напояване правото на ползваневърху обектите от хидромелиоративнатаинфраструктура и обслужващата техника натериторията на сдружението
НАРЕДБА за реда за определяне на цени наземеделските земи
НАРЕДБА за статистическите изследвания, провеждани в свиневъдството, говедовъдството, биволовъдството, овцевъдството, козевъдствотои в производството на месо, мляко и млечнипродукти
НАРЕДБА за статистическите изследвания наструктурата на насаждения с определени овощнивидове
НАРЕДБА за условията и реда за прилагане насхеми за предоставяне на плодове и зеленчуци ина мляко и млечни продукти в учебнитезаведения – Схема „Училищен плод“ и Схема“Училищно мляко“
НАРЕДБА за условията и реда за участие надържавата в заплащането на цената на услугата„водоподаване“
МЕТОДИКА за определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“
МЕТОДИКА за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество „Напоителни системи“ – ЕАД, на което със закон е възложено задължението за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие „Кабиюк“ – Шумен
ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
НАРЕДБА за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието
НАРЕДБА за реда и начина на взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на земеделието и храните, Комисията за защита на конкуренцията, Агенция „Митници“ и Патентното ведомство чрез националната система за обмен на информация в областта на авторското право и сродните му права и индустриалната собственост и за дейността на Междуведомствения съвет по администрирането, поддържането и развитието на националната система
НАРЕДБА за оземляване на безимотни и малоимотни граждани
НАРЕДБА за разрешаване на продукти за растителна защита
НАРЕДБА за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване
НАРЕДБА за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия
НАРЕДБА за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз
НАРЕДБА за разрешените енологични практики и обработки и контрола по тяхното извършване
НАРЕДБА за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове
НАРЕДБА за правилата за класифициране на винените сортове лози
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона заветеринарномедицинската дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните и създаване на областни дирекции „Земеделие“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на земеделието, храните и горите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 от 05.07.2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики42
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 на МС от 29.05.2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политикиизм. и доп. _42
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 от 05.07.2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 138 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 02.06.2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съветизм. и доп. _43
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 от 05.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г. , приета с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 от 05.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г. , приета с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 от 05.07.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 от 05.07.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г. за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 05.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.

 

Коментарите са затворени.