Държавен вестник, брой 53 от 04.07.2017 г.

Държавен вестник, брой 53 от 04.07.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет
РЕШЕНИЕ за промяна в ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 7 от 27.06.2017 г. по конституционно дело № 2 от 2017 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 от 28.06.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 от 29.06.2017 г. за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2017 – 2018 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 от 29.06.2017 г. за изменение на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, приета с Постановление № 453 на Министерския съвет от 2014 г.
НАРЕДБА за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 от 29.06.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища
НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 на МС от 6.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 от 29.06.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 356 от 29.06.2017 г. за обявяване на неспециализирани училища за училища с национално значение

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“изм. и доп. _

Комисия за финансов надзор

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрацияотм. _30

Поправка

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 39 от 2011 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Националната агенция за приходитепопр. _ 30

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 298 от 12.06.2017 г. за утвърждаване на Ценоразпис на услугите, предоставяни на обществеността от Патентното ведомство на Република България31

 

Коментарите са затворени.