Държавен вестник, брой 51 от 27.06.2017 г.

Държавен вестник, брой 51 от 27.06.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за енергетиката
ЗАКОН за енергетиката
РЕШЕНИЕ за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 г.
РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите
РЕШЕНИЕ по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 от 22.06.2017 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 от 22.06.2017 г. за допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за дългосрочните командировки в чужбина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 от 22.06.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 от 22.06.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г. във връзка с Механизма за бежанците в Турция
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 от 23.06.2017 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза
НАРЕДБА за медицинската експертиза
НАРЕДБА за медицинската експертиза
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 на МС от 2.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 от 23.06.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за чужденците в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 от 23.06.2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 382 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 на МС от 30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.

Държавна комисия по сигурността на информацията

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и Организацията за освобождение на Палестина за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 64 от 2006 г. за условията и реда на подаване на информация по фармакологична бдителност
НАРЕДБА № 64 от 16.05.2006 г. за условията и реда на подаване на информация по фармакологична бдителност
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ на чл. 36, ал. 1, т. 1 във връзка с приложе¬ние № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрява¬нето или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Коментарите са затворени.