Държавен вестник, брой 49 от 20.06.2017 г.

Държавен вестник, брой 49 от 20.06.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г.
РЕШЕНИЕ във връзка с Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г.
РЕШЕНИЕ по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2016 г.
РЕШЕНИЕ по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 31 декември 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 от 15.06.2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 от 05.04.2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 от 15.06.2017 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните, приета с Постановление № 375 на Министерския съвет от 2011 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
РЕШЕНИЕ № 324 от 15.06.2017 г. за обявяване на 19 юни за професионален празник на финансовия инспектор

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи
НАРЕДБА № 16 от 16.07.2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
НАРЕДБА № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-533 от 2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-533 от 12.05.2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Национална служба за охрана
Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ № 1400 от 12.06.2017 г. за взаимодействието между Националната служба за охрана и Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-723 от 16.04.2007 г. за взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и Националната служба за охрана при президента на Република България

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 5937 от 12.05.2017 г. на ВАС по адм. д. № 6560/2016 г.
РЕШЕНИЕ № 6289 от 18.05.2017 г. на ВАС по адм. д. № 6560/2016 г.

 

Коментарите са затворени.