Държавен вестник, брой 48 от 16.06.2017 г.

Държавен вестник, брой 48 от 16.06.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев и Манол Генов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народния представител Георги Йорданов към министъра на здравеопазването Николай Петров относно стратегия за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България

Президент на републиката

УКАЗ № 129 за насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, на 8 октомври 2017 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 6 от 06.06.2017 г. по конституционно дело № 15 от 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 от 09.06.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Пловдив за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 от 09.06.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 от 09.06.2017 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 за 2017 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 от 09.06.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 от 12.06.2017 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за военната полиция
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за военната полиция
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за военната полиция

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух
НАРЕДБА № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

 

Коментарите са затворени.