Държавен вестник, брой 45 от 06.06.2017 г.

Държавен вестник, брой 45 от 06.06.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г.
РЕШЕНИЕ по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 г.
РЕШЕНИЕ по искане за предсрочно освобождаване на Димитър Борисов Главчев от поста председател на Народното събрание

Президент на републиката

УКАЗ № 128 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, на 8 октомври 2017 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 от 31.05.2017 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 на МС от 23.09.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 от 31.05.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 от 31.05.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за дългосрочните командировки в чужбина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 от 31.05.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 от 01.06.2017 г. за отменяне на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта, приета с Постановление № 223 на Министерския съвет от 2015 г.
НАРЕДБА за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България
НАРЕДБА № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България

Министерство на транспорта, информационните технологиии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища
НАРЕДБА № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища

 

Коментарите са затворени.