Държавен вестник, брой 44 от 02.06.2017 г.

Държавен вестник, брой 44 от 02.06.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 от 26.05.2017 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, приет с Постановление № 106 на Министерския съвет от 2015 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 31.05.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 на МС от 12.07.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 от 05.04.2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 на МС от 23.09.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
НАРЕДБА за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018г.

Министерство на външните работи

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Министерството на външните работи на Република България и Министерството на външните работи на Палестина за създаване на Смесена комисия на ниво министри

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието и науката
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието, младежта и науката

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
НАРЕДБА № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 640 от 18.01.2017 г. на ВАС по адм. д. № 1649/2015 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
РЕШЕНИЕ № 787 от 19.01.2017 г. на ВАС по адм. д. № 5178/2016 г.
РЕШЕНИЕ № 12773 от 24.11.2016 г. на ВАС по адм. д. № 5178/2016 г.
НАРЕДБА за медицинската експертиза

 

Коментарите са затворени.