Държавен вестник, брой 34 от 28.04.2017 г.

Държавен вестник, брой 34 от 28.04.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Президент на републиката

УКАЗ № 110 за освобождаване на бригаден генерал Михаил Димитров Попов от длъжността заместник-командир на Сухопътните войски, назначаването му на длъжността командир на Сухопътните войски и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“
УКАЗ № 111 за удостояване на бригаден генерал Данчо Димитров Дяков с висше офицерско звание „генерал-майор“
УКАЗ № 112 за освобождаване на бригаден генерал Валери Константинов Цолов от длъжността началник на щаба на Сухопътните войскии назначаването му на длъжността заместник-командир на Сухопътните войски
УКАЗ № 114 за възлагане на кандидата за министър-председател Бойко Методиев Борисов да състави правителство

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 от 21.04.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 от 21.04.2017 г. за допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване, приета с Постановление № 388 на Министерския съвет от 2015 г.
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 от 24.04.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
РЕШЕНИЕ № 217 от 21.04.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясък и чакъл, от находище „Пладнището“, разположено в землището на гр. Искър, община Искър, област Плевен, на „МЛ – Консулт – 2009“ – ЕООД, гр. Плевен
РЕШЕНИЕ № 218 от 21.04.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Кошарите“, участък „Запад“, разположено в землищeто на с. Върбешница, община Мездра, област Враца, на „Токсан“ – ООД, гр. Враца
РЕШЕНИЕ № 222 от 21.04.2017 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 814 на Министерския съвет от 16.10.2015 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-14 Силистар“, разположена в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“
НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
НАРЕДБА № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
НАРЕДБА № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2004 г. за условията, на които трябва да отговаря качеството на тъканите и клетките, предмет на международен обмен за нуждите на Република България
НАРЕДБА № 13 от 15.04.2004 г. за условията, на които трябва да отговаря качеството на тъканите и клетките, предмет на международен обмен за нуждите на Република България

Министерство на здравеопазването
Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки
НАРЕДБА № 8 от 8.05.2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
НАРЕДБА № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
НАРЕДБА № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. юни 2017 г.

 

Коментарите са затворени.