Държавен вестник, брой 33 от 25.04.2017 г.

Държавен вестник, брой 33 от 25.04.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 18.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 от 19.04.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 на МС от 31.07.2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
РЕШЕНИЕ № 201 от 18.04.2017 г. за продължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях
НАРЕДБА № 8121з-531 от 9.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 66 от 2006 г. за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки
НАРЕДБА № 66 от 16.05.2006 г. за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Министерство
на регионалното развитие и благоустройство

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства
НАРЕДБА № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз

 

Коментарите са затворени.