Държавен вестник, брой 32 от 21.04.2017 г.

Държавен вестник, брой 32 от 21.04.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
РЕШЕНИЕ за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
РЕШЕНИЕ за избиране на временни секретари на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
РЕШЕНИЕ по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание

Президент на републиката

УКАЗ № 108 за награждаване на Мария Вердова Гигова с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 109 за насрочване на частичен избор за кмет на община Антоново, област Търговище, на 2 юли 2017 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 от 13.04.2017 г. за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 от 13.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за честването на 180-годишнината от рождението на Васил Левски
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 от 13.04.2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провежданена производства пред управляващите органи посредством ИСУН

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за дейността на военнослужещите в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България
ПРАВИЛНИК за дейността на военнослужещите и цивилните служители в Службата на военния аташе към дипломатическите представителства на Република България

Висш съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции
НАРЕДБА № 69 от 16.05.2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.
НАРЕДБА № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила
НАРЕДБА № 3 от 27.07.2000 г. за реда за приемане на бежанци в държавните и общинските училища на Република България

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците
НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

 

Коментарите са затворени.