Държавен вестник, брой 31 от 18.04.2017 г.

Държавен вестник, брой 31 от 18.04.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на външните работи

ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за периода 2017 – 2021 г.

Патентно ведомство на Република България

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Патентното ведомство на Република България
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Патентното ведомство на Република България

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121З-534 от 03.04.2017 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2017/2018 г.

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Министерство на икономиката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1054 от 2008 г. за одобряване на типа на тахографии тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи
НАРЕДБА № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографии тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи

Национален осигурителен институт

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 1 от 2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт
ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 3.04.2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт

Поправка

НАРЕДБА № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд

 

Коментарите са затворени.