Държавен вестник, брой 30 от 11.04.2017 г.

Държавен вестник, брой 30 от 11.04.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 104 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Бошуля, община Септември, област Пазарджик, на 2 юли 2017 г.
УКАЗ № 105 за свикване на първо заседание на новоизбраното Четиридесет и четвърто Народно събрание на 19 април 2017 г. от 10,00 ч.
УКАЗ № 106 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе, на 2 юли 2017 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 от 05.04.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г.
НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 от 06.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 от 06.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 от 07.04.2017 г. за приемане на Правилник за работата на Специализирания експертен съвет по устройство на територията при Министерството на отбраната по Комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 от 07.04.2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 на МС от 14.04.2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 на МС от 19.01.2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 от 21.04.2015 г. за условията и реда за определяне на управляващи и сертифициращи органи по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, програмите на Европейския съюз за териториално сътрудничество и от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, и на отговорен орган по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и по Фонд „Вътрешна сигурност“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 от 12.05.2015 г. за създаване на Съвет за интелигентен растеж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 на МС от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
НАРЕДБА за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-408 от 2015 г. за оценка на изпълнението на длъжността от държавните служители в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-408 от 14.04.2015 г. за оценка на изпълнението на длъжността от държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
НАРЕДБА № 3 от 16.07.2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти

Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“

ПРОЦЕДУРА за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 5 от 1 април 2017 г.

Поправка

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 8121з-424 от 15 март 2017 г. за утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР

 

Коментарите са затворени.