Държавен вестник, брой 29 от 07.04.2017 г.

Държавен вестник, брой 29 от 07.04.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 от 30.03.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 от 30.03.2017 г. за изменение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362 на Министерския съвет от 2004 г.
НАРЕДБА за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 от 30.03.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 от 30.03.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 от 30.03.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.
НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 от 31.03.2017 г. за изменение на Постановление № 175 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 на МС от 10.07.2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 от 05.04.2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.

Министерство на труда и социалната политика

СПОГОДБА за социална сигурност между Република България и Тунизийската република

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността на Учебен център
ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността на Учебен център
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-310 от 17.07.2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер
НАРЕДБА № 6 от 5.05.2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА № 2 от 27.03.2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри
НАРЕДБА № 2 от 25.10.2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Министерство на финансите

НАРЕДБА № 1 от 30.03.2017 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност
НАРЕДБА № 5 от 12.08.2016 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност

Министерство на финансите
Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа
НАРЕДБА № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 15 от 2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа
НАРЕДБА № 15 от 4.10.2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 12532 от 21.11.2016 г. по административно дело № 5342 от 2016 г.
НАРЕДБА за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

 

Коментарите са затворени.