Държавен вестник, брой 28 от 04.04.2017 г.

Държавен вестник, брой 28 от 04.04.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 от 30.03.2017 г. за изменение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.
НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 от 30.03.2017 г. за изменение на Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, приета с Постановление № 233 на Министерския съвет от 2015 г.
НАРЕДБА за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 от 03.04.2017 г. за отменяне на Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила, приета с Постановление № 208 на Министерския съвет от 2016 г.
НАРЕДБА за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 на МС от 8.07.2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г.

Министерство на отбраната

СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество във военната област между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Азербайджанската република

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Із-2539 от 2012 г. за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение
НАРЕДБА № Iз-2539 от 17.12.2012 г. за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Висш съдебен съвет

НАРЕДБА № 4 от 16.03.2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 4686-НС от 31.03.2017 г. относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и четвъртото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 4687-НС от 02.04.2017 г. относно обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и четвъртото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от ИК

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2017 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район при Окръжния и Административния съд – Смолян, за 2017 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401 ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2017 г.

 

Коментарите са затворени.