Държавен вестник, брой 27 от 31.03.2017 г.

Държавен вестник, брой 27 от 31.03.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 от 24.03.2017 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на младежта и спорта
НАРЕДБА за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 от 28.03.2017 г. за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
НАРЕДБА за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 на МС от 5.07.2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“
МЕТОДОЛОГИЯ за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 на МС от 14.04.2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
РЕШЕНИЕ № 169 от 24.03.2017 г. за приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2016 г.

Висш съдебен съвет

ПРАВИЛА за изменение и допълнение на Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в Националния институт на правосъдието
ПРАВИЛА за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в Националния институт на правосъдието

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 14168 от 21.12.2016 г. по административно дело № 5338 от 2016 г.
НАРЕДБА № 4 от 10.12.2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 4670-НС от 30.03.2017 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и четвъртото Народно събрание

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МЕТОДИКА за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Хасково, и Административния съд – Хасково, за 2017 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни пре¬водачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Хасково, и Административния съд – Хасково, за 2017 г.
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. май 2017 г.

 

Коментарите са затворени.