Държавен вестник, брой 26 от 28.03.2017 г.

Държавен вестник, брой 28 от 28.03.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 4 от 16.03.2017 г. по конституционно дело № 16 от 2016 г.
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 от 23.03.2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 23.03.2017 г. за приемане на Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти
НАРЕДБА за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121З-433 от 16.03.2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-346 от 25.07.2014 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-406 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-406 от 14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства
НАРЕДБА № 10 от 1.04.2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Национална здравноосигурителна каса

УСЛОВИЯ и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
УСЛОВИЯ и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен район на Окръжния съд – Сли¬вен, и Административния съд – Сливен, за 2017 г.

 

Коментарите са затворени.