Държавен вестник, брой 25 от 24.03.2017 г.

Държавен вестник, брой 25 от 24.03.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 от 20.03.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по обществени поръчки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 на МС от 12.03.2004 г. за създаване на Агенция по обществени поръчки към министъра на икономиката и енергетиката и за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по обществени поръчки

Министерство на външните работи

ВТОРИ ПРОТОКОЛ към Хагската конвенция от 1954 г. за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121З-418 от 14.03.2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121З-1130 от 14.09.2015 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-344 от 25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-470 от 2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-470 от 27.04.2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения
НАРЕДБА № 22 от 3.05.2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения
НАРЕДБА № 4 от 19.02.2007 г. за условията и реда за извършване на инспекции на лечебните заведения от Изпълнителната агенция по трансплантация
НАРЕДБА № 6 от 5.03.2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки
НАРЕДБА № 10 от 30.03.2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и клетките
НАРЕДБА № 21 от 3.05.2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията
НАРЕДБА № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за вписване в Официалната сортова листа, предназначени за демонстративни и/или производствени опити
НАРЕДБА № 17 от 14.09.2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за вписване в Официалната сортова листа, предназначени за демонстративни и/или производствени опити
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 21 от 10.12.2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 16 от 30.05.2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 96 от 8.08.2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 98 от 18.08.2006 г. за търговия на посевен материал от цвекло на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 99 от 18.08.2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух
НАРЕДБА № 11 от 14.05.2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух

Комисия за енергийно и водно регулиране

НАРЕДБА № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
НАРЕДБА № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

Министерство на правосъдието

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № И-1 от 2016 г. за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 14.04.2016 г. за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“

ПРОЦЕДУРА за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 4 от 1 март 2017 г.

 

Коментарите са затворени.