Държавен вестник, брой 24 от 21.03.2017 г.

Държавен вестник, брой 24 от 21.03.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 от 16.03.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.
НАРЕДБА за командировъчните средства при задграничен мандат
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 от 16.03.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 от 16.03.2017 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.
ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 от 16.03.2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления

Министерство на здравеопазването

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2015 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
НАРЕДБА № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 22 май 2014 г.
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
СТАНДАРТ за работа със защитни покрития на специализираните баластни танкове за морска вода на всички видове кораби и на двойна бордова обшивка на товарните помещения на бълкерите на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 8 декември 2006 г.

Министерство на финансите

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 8552 от 11.07.2016 г. по административно дело № 2383 от 2016 г.
НАРЕДБА № 12 от 30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“
РЕШЕНИЕ № 2759 от 07.03.2017 г. по административно дело № 11858 от 2016 г.

 

Коментарите са затворени.